Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på botilbud § 85

Formålet med socialpædagogisk støtte

Formålet med støtten er at give dig mulighed for at tage hånd om dig selv og skabe den bedst mulige tilværelse.

Hvem kan få socialpædagogisk støtte?

Du kan få støtte, hvis du: 

 • har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
 • og/eller særlige sociale problemer
 • du bor på et botilbud, hvor du er visiteret efter Almenboligloven § 105.

Hvad består hjælpen af?

Det er Nyborg Kommunes serviceniveau, at du kan få hjælp og støtte, så du kan klare dig bedre på eksempelvis disse områder:

 • Egen omsorg 
 • Mobilitet: at færdes i og uden for botilbuddet – du skal selv betale for transporten, hvis du kan benytte offentlig transport. Hvis du ikke har brug for socialpædagogisk støtte, har du mulighed for at søge ledsagerordning efter § 97.
 • Kommunikation
 • Samfundsliv: økonomi, uddannelse og arbejdsliv 
 • Dit sociale liv og kontakt med andre 
 • Sundhed herunder kost 
 • Praktiske opgaver i din bolig

Støtten gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder, at støtten tilrettelægges sammen med dig, og at du skal deltage i opgaverne. Det er hensigten, at du efterhånden skal kunne klare flere opgaver selv eller få mindre hjælp til opgaverne.

Hvis der er opgaver, som du slet ikke selv kan klare at udføre selv, f.eks. tage bad, kan du søge om hjælp fra hjemmeplejen til dette.

Du kan få hjælp og støtte enten individuelt eller sammen med andre borgere.  

På enkelte botilbud er der nattevagt.

Det er Nyborg Kommunes serviceniveau, at der  er mulighed for at deltage i én gruppeferie årligt i op til 3 dage, hvor du selv skal betale for rejse og ophold, men hvor kommunen betaler for personalet. Ferien arrangeres af dit botilbud.

Det er fastsat i lovgivningen, at du  også har mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk støtte under ferie efter eget valg, hvis du har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne.

Sådan søger du om socialpædagogisk støtte

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte på et botilbud. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din henvendelse. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at være klar til at modtage støtte og hjælp ud fra en handleplan
 • at overholde indgåede aftaler
 • at samarbejde om at løse dine problemer 
 • at overholde reglerne for personalets arbejdsmiljø. Det betyder bl.a., at der ikke må ryges i boligen, når der ydes støtte, og der skal være luftet ud, før støtten kan ydes.

Øvrige relevante oplysninger

Den støtte, du modtager, vil løbende blive tilpasset dine behov. Støtten gives af botilbuddets personale.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på botilbud § 85

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020