Faglig uddybning af § 85 - eget hjem

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på botilbud § 85.

Lovgrundlag

§ 85 i Lov om social service. 

Visitationskriterier 

Helhedsvurdering

Socialafdelingen foretager en helhedsvurdering af borgeren med fokus på vedkommendes funktionsevne og de ressourcer, der findes i borgerens netværk. Sagsbehandleren skal altid vurdere, om borgeren er modtagelig for og vil profitere af den givne støtte.

Visitation

Socialafdelingen vurderer på den baggrund, om borgeren er omfattet af målgruppen, og visiterer til ydelserne. Princippet for visitationen er at tilbyde den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov.

Anden støtte

Hvis borgeren alene har brug for hjælp til post og økonomi eller etablering og fastholdelse af socialt netværk, vil borgeren blive henvist til støtte i Viften.

Hvad omfatter indsatsen? 

Alle former for socialpædagogisk støtte skal have et pædagogisk sigte. Ved pædagogisk sigte forstås hjælp til selvhjælp med henblik på at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal altid have til formål at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer.

Socialpædagogisk støtte ydes som motivation, træning, læ-ring eller vedligeholdende støtte inden for følgende områder:

Bolig: 

 • Støtte til diverse papirer i forbindelse med flytning, herunder kontakt til Borgerservice
 • Kontakt til vicevært og lign.
 • Motivering til oprydning og rengøring af hjemmet, herunder praktisk bistand som led i optræning af færdigheder
 • Motivering til tøjvask, tøjsortering mm.
 • Motivering til sund og varierende kost samt drøftelse af indkøb og økonomi i forbindelse med indkøb.

I forhold til støtte til rengøring, tøjvask og madlavning kan denne ydelse kun bevilges, hvis borgeren i løbet af kortere tid selv kan varetage opgaverne. 

Der gives ikke støtte til at gøre borgerens bolig indflytningsklar eller fraflytningsklar eller til ind- og udpakning af flyttekasser.

Helbred:

 • Motivering til at påbegynde eller opretholde behandlingstilbud
 • Træning i at lave og overhold aftalte tider hos læge, tandlæge, behandlingssteder
 • Evt. ledsagelse til læge for at støtte borgeren ved en udredning.
 • Evt. støtte i forbindelse med udskrivelse fra hospital.

Psykisk støtte:

 • Samtaler om borgerens livssituation eller støtte til at give borgeren en forståelse af din funktionsnedsættelse, således at borgeren kan mestre sit handicap
 • Støtte i forbindelse med kontakt med det offentlige
 • Dialog om og træning af sociale relationer og adfærd
 • Støtte til at opnå kontakter uden for hjemmet, støtte til dagtilbud, klubtilbud eller lign.
 • Bryde isolation.

Personlig hygiejne:

 • Motivering herunder påmindelser om at børste tænder, vaske sig
 • Drøftelser om konsekvenser ved dårlig hygiejne.

Struktur og planlægning:

 • Støtte til udarbejdelse af ugeplaner, således at borgeren får overblik over sin hverdag
 • Støtte i at finde redskaber til at huske aftaler

Økonomi:

 • Drøftelse om økonomi og budgetlægning, herunder indkøb og impulskøb
 • Støtte til administration af penge, evt. med etablering af ugevis udbetaling
 • Støtte til kontakt med pengeinstitut for at etablere Betalingsservice
 • Støtte til at lave en indkøbsordning, hvis borgeren ikke fysisk kan købe ind.

Posthåndtering:

 • Træning i at forstå digitale borgerbetjeningsløsninger via internettet
 • Gennemgang, besvarelse og organisering af post.

Ledsagelse:

Der kan i særlige tilfælde ydes ledsagelse til ikke selvvalgte aktiviteter, fx lægeordineret fysioterapi. Kørsel kan ikke ydes.

Støtten gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder, at støt-ten tilrettelægges sammen med borgeren, og at borgeren skal deltage i opgaverne. Det er hensigten, at borgeren efterhånden skal kunne klare flere opgaver selv eller få mindre hjælp til opgaverne.

Kommunens kvalitetsmål for socialpædagogisk støtte

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Støtten ydes på baggrund af en handleplan, der styrer ind-satsen for den enkelte borger. Denne udformes og revideres, så vidt det er muligt sammen med borgeren.

Fra bevilling til iværksættelse af støtte går der maksimalt 2 uger.

Hjemmevejlederen laver løbende skriftlig status.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen  

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gen-nem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 27. januar 2020