Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96

Formålet med borgerstyret personlig assistance

Formålet med borgerstyret personlig assistance er at give dig hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, ledsagelse og overvågning. Hjælpen udføres af et team af hjælpere, som du ansætter.

Du skal have et særligt behov for omfattende hjælp.

Hvem kan få hjælp?

Det er fastsat i lovgivningen, at du  kan komme i betragtning til borgerstyret personlig assistance, hvis:

 • du er over 18 år. 
 • har betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der giver dig et omfattende behov for hjælp.
 • dit behov for hjælp er så stort og omfattende, at det ikke kan varetages under andre hjælpeparagraffer i Serviceloven, fx personlig pleje og praktisk hjælp. 
 • du er i stand til at fungere som arbejdsleder for dit team af hjælpere.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen består af et kontant tilskud, som du skal anvende til at ansætte et hold af personlige hjælpere.

 • Det er Nyborg Kommunes serviceniveau, at dine hjælpere fx kan hjælpe dig med:
 • Personlig pleje (bad og hårvask, tandpleje, barbering, frisering, hudpleje, neglepleje, på- og afklædning, toilet-besøg, forflytning, vending og lejring) 
 • Praktiske opgaver (rengøring, skift af sengetøj, indendørs vinduespudsning, indkøb, tøjvask, madlavning). 

De opgaver, som en evt. samlever eller større børn i husstanden kan udføre, vil ikke indgå i timeudmålingen. 

 • Personlig assistance relateret til dagligdagen
 • Overvågning
 • Ledsagelse til såvel arbejde som fritidsaktiviteter på et niveau, der svarer til, hvad andre på samme alder og i samme livssituation har.
 • Du kan ikke få hjælp til udførelse af dit arbejde. Du kan søge Jobcentret om hjælp til dette efter lov om kompen-sation til handicappede i erhverv m.v.

Dine hjælpere kan ikke hjælpe dig med:

 • Større opgaver, som fx snerydning, havearbejde, malerarbejde, udendørs vinduespudsning. 

I budgettet for ordningen er der medregnet ekstraudgifter forbundet med at have en hjælper i hjemmet. Der ydes et månedligt tilskud på 200 kr. til dækning af ekstra forbrugsafgifter og andre småudgifter. Hvis du har en 24 timers BPA-ordning vil du få udbetalt 400 kr. pr. måned. Beløbene er fastsat af Nyborg Kommune. Hvis du har højere udgifter, kan du søge om at få dækket disse. Du kan dog højst få udbetalt 800 kr. pr. måned. Udgifter udover 400 kr. skal dokumenteres. 

Der er efter Nyborg Kommunes serviceniveau mulighed for ekstra timer efter en konkret vurdering i forbindelse med ferie i udlandet op til 14 dage om året. 

Det fremgår af sektoransvarlighedsprincippet, at du ikke kan få dine hjælpere med under indlæggelse på sygehus, med mindre sygehuset vælger at betale for hjælperne. 

Fleksibilitet 

Du vælger og ansætter selv dine hjælpere. Du skal selv kunne være arbejdsleder.

Du bestemmer selv, om du ønsker at varetage arbejdsgiver-funktionen, eller om den skal overføres til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, som er godkendt til at varetage funktionen. En forening eller en privat virksomhed, der varetager arbejdsgiverfunktionen, skal efter lovgivningen være godkendt og under tilsyn af socialtilsynet. 

Hvis du selv eller en nærtstående fungerer som arbejdsgiver, udbetales tilskud til hjælpen månedsvis forud. Hvis du har indgået aftale med en forening eller en privat virksomhed om at varetage arbejdsgiverfunktionen, udbetales tilskud til hjælpen månedsvis bagud. Dette fremgår af lovgivningen.

Du kan få et tilskud til dækning af de udgifter, der er for-bundet med, at arbejdsgiverrollen varetages af en forening eller et firma. Du kan ikke få tilskud, hvis arbejdsgiverrollen varetages af dig selv eller en nærtstående. 

Hvis du ikke længere er i stand til at varetage arbejdsleder-funktionen, vil bevillingen blive revurderet og evt. ophøre.

Sådan søger du om borgerstyret personlig assistance

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om borgerstyret personlig assistance. Du kan også sende et brev.

Du kan også læse mere i Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance 

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra Socialafdelingen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din henvendelse. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at opgive relevante oplysninger og medvirke til at belyse dine egne behov for støtte
 • at give kommunen lov til at indhente lægeoplysninger om dig
 • at efterkomme de krav, der stilles til hjemmet som arbejdsplads. Kravene udarbejdes på baggrund af en arbejdspladsvurdering af dit hjem
 • at varetage arbejdslederfunktioner, fx daglig ledelse, planlægning og instruktion af hjælperne
 • det forventes, at du gennemfører et kursus i at være arbejdsleder inden for de første 3 måneder efter bevillingen
 • at varetage arbejdsgiverfunktioner, hvis du ikke har overført funktionen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed
 • hvis du overfører arbejdsgiverfunktionen til en forening eller en privat virksomhed, skal du påse, at der foreligger en godkendelse fra socialtilsynet 
 • at sørge for mindst 1 gang om året at indsende et regn-skab til Socialafdelingen i Nyborg Kommune. Du vil mod-tage nærmere vejledning om dette, hvis du bevilges borgerstyret personlig assistance.

Øvrige relevante oplysninger

Hjælperordningen er uden udgift for dig. Hvis du modtager bistands- eller plejetillæg, vil der blive truffet afgørelse, om det skal indgå i udmåling af hjælpen.

Du kan søge om tilskud til følgeudgifter i henhold til § 100 i Lov om social service. 

Hvis du har valgt at bruge et firma som arbejdsgiver, betaler kommunen kun for et opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned, uanset om du evt. har et længere opsigelsesvarsel i din aftale med arbejdsgiverfirmaet.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 18. februar 2021