Faglig uddybning af § 96

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) § 96.

Lovgrundlag

§ 96 i Lov om social service.

Visitationskriterier 

Kriterier for tildeling af personlig borgerstyret assistance:

 • Borgeren skal være fyldt 18 år.
 • Borgeren skal have betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige form for støtte.
 • Borgeren skal have et massivt sammensat behov for pleje, personlig assistance, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse. Det er ikke nødvendigvis et krav, at alle behov er til stede.
 • Borgeren skal være i stand til at varetage arbejdslederfunktionerne.
 • Ordningen bevilges kun, hvis behovet for hjælp ikke kan tilgodeses gennem øvrige bestemmelser i Lov om social service, herunder § 83, 84, 85, 97 og plejeboliger.
 • Udvidet målgruppe i henhold til § 96, stk. 3, tilbydes ikke i Nyborg Kommune.

Hvad omfatter indsatsen?

Ydelser i relation til BPA-ordningen kan omfatte:

 • Personlig pleje
 • Praktiske opgaver
 • Personlig assistance relateret til dagligdagen
 • Overvågning
 • Ledsagelse

Kommunens kvalitetsmål 

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen..

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gen-nem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 27. januar 2020