Kvalitetsstandard for ledsagerordning § 97

Formålet med ledsagerordningen

Formålet med ledsagerordningen er, at du – uden at være afhængig af venner og familie – bl.a. kan:

  • komme hjemmefra
  • deltage i sociale og kulturelle arrangementer
  • foretage diverse indkøb.

Ledsagelse kan kun ske til selvvalgte aktiviteter.

Hvem kan få en ledsagerordning?

Det er lovbestemt, at du kan få en ledsagerordning, hvis du er mellem 18 og 67 år og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan ikke få ledsagerordning, hvis du har behov for socialpædagogisk støtte.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen består af ledsagelse til arrangementer og aktiviteter, som du selv vælger.

Du kan efter lovgivningen maksimalt få 15 timers ledsagelse pr. måned. 

Hvis du ikke udnytter din bevilling på ledsagelse pr. måned, kan du kan efter konkret aftale med sagsbehandleren spare timer sammen. Du kan maksimalt spare timer sammen inden for 6 måneder.

Sådan søger du om en ledsagerordning

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om ledsagerordning. Du kan også søge via borger.dk, eller du kan sende et brev.

www.borger.dk

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen, senest 2 uger efter kommunen har modtaget din ansøgning. Medarbejderen vil informere dig om det videre forløb.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

  • at holde regnskab med dit timeforbrug
  • at planlægge dine ledsagertimer i god tid. Hvis du ønsker ledsagelse efter kl. 16 og i weekender, skal dette så vidt muligt varsles mindst 4 uger før.
  • at kontakte sagsbehandleren, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem din ledsager og dig.

Øvrige relevante oplysninger

Du skal selv afholde alle udgifter til de aktiviteter, du vælger. Du skal selv betale for eventuel transport til dig og din ledsager.

Du har mulighed for at søge sagsbehandleren om udbetaling af et fast lovbestemt beløb årligt (919 kr. i 2020) til dækning af ledsagerens udgifter. Du vil blive vejledt om det i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Hvis ledsageren stiller bil til rådighed, skal du betale for kørsel til statens lave takst (1,96 kr. pr. kilometer i  2020) direkte til ledsageren.

Du kan selv udpege en person, som du ønsker, skal være ledsager for dig. Kommunen skal dog godkende og ansætte ledsageren. Det fremgår af  lovgivningen, at dine  familiemedlemmer som udgangspunkt ikke kan ansættes som ledsagere for dig.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for ledsagerordning § 97

Godkendt i Byrådet 17.12.2019.

Sidst opdateret 30. april 2020