Faglig uddybning af § 98

Faglig uddybning af kvalitetsstandard for kontaktperson for døvblinde § 98.

Lovgrundlag

§ 98 i Lov om social service.

Visitationskriterier

Der er følgende visitationskriterier for kontaktperson for døvblinde:

  • Visitationen sker ud fra en konkret, individuel vurdering.
  • Borgeren skal være over 18 år.
  • Borgeren skal være funktionelt døvblind.

Hvad omfatter indsatsen?

Ydelser i relation til ledsagerordningen kan omfatte:

  • Besøg
  • Orientering om hverdagen
  • Oversættelse af breve m.v.
  • Ledsagelse til indkøb, besøg, møder med myndigheder, aktiviteter, andre møder
  • Information om omgivelserne.
  • Der kan i særlige tilfælde bevilges ekstra timer til én rejse pr. kalenderår (max. 14 dage) i Danmark eller udlandet. Der kan søges om tilskud til udgifter forbundet med kontaktpersonens rejse. Hvis borgeren modtager bistandstillæg, kan der blive reduceret i bevillingen af timer til rejse.

Kommunens kvalitetsmål for kontaktperson

Kontaktpersonen skal have særlig viden om og kunne kommunikere med døvblinde.

Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers hold-ninger og normer, herunder privatlivets grænser.

Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering.

Leverancen er i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Kommunens opfølgning på bevillingen/indsatsen 

Afdelingslederen fører tilsyn med afgørelserne.

Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og personalets observations- og underretningspligt samt gennem det kommunale personrettede tilsyn (§ 148 i Lov om social service).

Bevillingen vurderes efter behov.

Socialafdelingen fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt.

Sidst opdateret 27. januar 2020