Entreprenørskab og innovation

Nyborg Kommune har med budgetaftalen for 2017-2020 besluttet at forankre innovation og entreprenørskab bredt i grundskolerne, ungdomsskolen og øvrige institutioner og afdelinger i tæt kobling med virksomheder og øvrige uddannelsesområder.

Nyborg Kommune ønsker i højere grad at facilitere borgernes initiativer og give dem rammerne for at kunne udvikle deres by og fællesskaber frem for en praksis, hvor kommunen betragtes som et serviceorgan med ressourcerne til at løfte de fleste velfærds- og udviklingsopgaver for byens borgere.

Den næste generation af borgere vil i langt højere grad være i stand til og have lyst til at tage initiativet, skabe deres egne jobs og løfte en langt større grad af ansvar for udviklingen af deres lokale miljøer. Derudover tyder det på, at Danmark over den næste årrække vil miste en betydelig mængde jobs grundet teknologiske fremskridt og innovationer, hvilket stiller nye krav til den kommende arbejdsstyrke. Det vil derfor være en fordel at kunne drive egne projekter og virksomheder, der kan sikre lokale arbejdspladser og fortsat vækst.

Nyborg Kommune har igangsat et udviklingsprogram med to formål 

  • at give byens unge (14 -30 år) kendskab til mulighederne for at tage ejerskab for at gøre Nyborg til byen, hvor de ønsker at vokse op, stifte familie og arbejde
  • at træne det entreprenante mindset hos Nyborg Kommunes unge og give dem de bedste rammer for at identificere og realisere ideer, der kommer dem selv, byens fællesskaber og Nyborg som helhed til gode.

Folkeskolerne arbejder allerede med innovation og entreprenørskab på flere niveauer. Flere skoler har også fokus på læremidler hertil f.eks. Lego Education. Innovation og entreprenørskab kan indgå som integrerede dele af fagundervisningens indhold og form eller udmøntes i procesorienterede undervisningsforløb, der er karakteriseret ved processen fra idé til mulighed til handling og realisering og elevernes arbejde med viden i praksis. I emnet innovation og entreprenørskab er det centralt, at eleverne udvikler innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer i verden, uanset om de vil påvirke deres eget liv, deltage i samfundsmæssige aktiviteter eller starte  aktiviteter eller virksomheder.

Det igangsatte Udviklingsprogram er tilrettelagt med fokus på at skabe tværgående samarbejder mellem byens borgere, byens virksomheder, byens uddannelsesinstitutioner, byens kulturelle institutioner og kommunen, hvor processen, metoder og indhold løbende evalueres, vurderes og tilpasses i samarbejde med projektets interessenter.

Målet er at lægge grobunden for et voksende, vedvarende og selvorganiserende netværk og en løbende udvikling af en entreprenant nerve i Nyborg, der vil bidrage med både økonomisk, social og kulturel værdi til byen.

Proces

Startskuddet gik ved et møde i marts måned, hvor ca. 20 centrale personer på tværs af kommunens afdelinger og områder deltog. Deltagergruppen indeholdte bl.a. repræsentanter fra Ungdomsrådet, Nyborg Gymnasium, Skoleledere, Jobcenter og Nyborg Kommunes erhvervschef.

Ved mødet fremkom nogle gode ideer, projekter, drømme og visioner for det kommende forløb. Opgaven til det kommende møde blev at have stor opmærksomhed på relationsopbygning og følgeskab på de unges præmisser og at  ‘rekruttere’ mennesker, hvoraf halvdelen er mellem 14 og 30 år, - mennesker der har mod på at engagere sig i en idé, et projekt eller et initiativ, der kan styrke målet om at styrke det innovative og entreprenante mindset i Nyborg.

Ved møde nr. to, som blev afholdt i maj måned, mødte der ca. 60 personer op, og udviklingsprogrammet begyndte at tage sin form. Her blev bl.a. oprettet en Facebookgruppe ’Det innovative Nyborg’, der skal fungere som arnested for nye netværk og fællesskaber omkring nye muligheder, ideer og projekter.
Igen blev opgaven, at de 60 deltagere skal rekruttere flere personer til det planlagte møde i august måned, hvor der skal lægges skinner til organiseringen af det videre forløb.

Møde nr. to medførte bl.a. at elevrepræsentanter fra Danehofskolen fik en bod ved Kulturnatten 19. maj, hvor de præsenterede deres idé om et udbygget ungemiljø, herunder en skaterbane på Danehofskolen. Desuden blev der sat lys på indhold og form af processen for opstarten af det nye Ungdomshus i Nyborg.

For yderligere oplysninger, kontakt

Marianne Stentebjerg, direktør, mobil: 5182 9713.

 

Sidst opdateret 24. januar 2019