Afgørelse om reguleringsprojekt – Krydsning af Kongshøj å med elkabel

Afgørelse om reguleringsprojekt - Krydsning af Kongshøj å med 60 kV Elkabel ved Svendborgvej, 5853 Ørbæk ved matr.nr. 29d, Svindinge By, Svindinge og matr.nr. 1e, Ørbæklunde Hgd., Ørbæksgård, Frørup.

Vores Elnet ønsker i forbindelse med nedgravning af nye elkabler mellem Gudme og Ørbæk at gennemføre en styret underboring under Kongshøj å ved Svendborgvej. Denne form for kabellægning er mere skånsom end en egentlig fysisk nedgravning af kablerne.

Den 9. marts 2021 modtog Nyborg Kommune en ansøgning fra  Vores Elnet, hvor der søges om tilladelse til at krydse Kongshøj å ved Svendborgvej i forbindelse med nedlægning af elkabler.

Det er oplyst at kabelledningerne føres under vandløbet ved styret underboring, hvor boreprofilen sikrer at ledningen føres under vandløbet i en dybde af min. 2,0 m under vandløbsbund. 

Boringens længde bliver i alt ca. 70-80 m, hvor der startes fra sydsiden af åen ca. 15 m fra vandløbsbred og afsluttes ca. 45 m fra vandløbsbred på nordsiden af vandløbet. Ved såvel start- som slutpunkt for boringen graves et hul i vejrabatten med dimensionerne: 2,5 m langt, 2 m bredt og ca. 1,5 m dybt. Boringen udføres med 1 stk. foringsrør Ø40 mm rør, hvor der efterfølgende trækkes elkabel.


Fig. 1: Oversigtskort med placering af krydsningen ved Kongshøj å ved Lundebro, Svendborgvej 5854 Ørbæk.

Der foretages efterfølgende en fuldstændig reetablering af de involverede arealer i vejrabatten.

Projekt vil omfatte matriklerne, matr. nr. 29d, Svindinge By, Svindinge og matr.nr. 1e, Ørbæklunde Hgd.; Ørbæk.

Afgørelse om godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Nyborg Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbslovens bestemmelser og givet tilladelse til at Munck Forsyningsledninger a/s kan gennemføre den ansøgte krydsning af Kongshøj å ved Åhusene ved styret underboring.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som kan ses her

Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandløbets afstrømningsforhold eller miljømæssige forhold kan vandløbsmyndigheden fravige bestemmelserne om at sende projektet i høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering (Bekg. nr. 834 af 27/6 2016). Nyborg Kommune har derfor undladt at sende projektet i høring.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Nyborg Kommune har truffet afgørelse om, at krydsning af Kongshøj å ved Åhusene ved styret underboring af ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt efter § 21 i lovbekendtgørelse om miljøvurderinger af planer, programmer og konkrete projekter. (LOVBEK nr. 973 af 25/6 2020).

Dette begrundes med at området hvor opgravning til den styrede underboring ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er ligeledes vurderet at den understyrede underboring ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rateområder eller få længerevarende negative konsekvenser for de dyre- og plantearter, der findes i området. 

Se VVM-skema til vurdering af ikke-VVM-pligt her

Klagevejledning vedr. afgørelser om ikke-VVM-pligt og godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Der kan skriftligt klages over afgørelse efter vandløbsloven og over afgørelsen om ikke VVM-pligt, inden 4 uger fra offentliggørelse. En klage over afgørelserne, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden kpo.naevneneshus.dk.

www.kpo.naevneneshus.dk

Afgørelsen er offentliggjort/annonceret her på hjemmesiden 26. maj 2021.  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 23. juni 2021, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

De klageberettigede er ansøger og enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden kpo.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Lars-Ole Christensen, 6333 7156, e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Sidst opdateret 26. maj 2021