Afgørelse om reguleringsprojekt - krydsning af af Åkær-Lyngstedafløbet

Afgørelse om reguleringsprojekt – Krydsning af Åkær-Lyngstedafløbet ved Vibeholmsvej med spildevandsledning (Nyborg Forsyning & Service A/S) ved henholdsvis matr.nr. 9 h og 2 c, Korkendrup By, Aunslev.

Nyborg Forsyning & Service A/S (NFS) har igangsat nedlæggelse af Ullerslev renseanlæg. I den forbindelse skal der anlægges en ny spildevandsledning på en del af strækningen der via pumpestation skal pumpe spildevandet fra Ullerslev til Nyborg renseanlæg. NFS ønsker i den forbindelse at gennemføre en midlertidig og kortvarig

Den 12. maj 2020 modtog Nyborg Kommune en ansøgning fra NFS, hvor der søges om tilladelse til at krydse Åkær-Lyngstedafløbet ved Vibeholmsvej samt om dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §3 til nedgravning af spildevandsledning.

Se tilladelse til at krydse vandløbet Åkær-Lyngstedafløbet her

Åkær-Lyngstedafløbet

Krydsningen af vandløbet forventes at blive gennemført ved station 250, ca. 15 m syd for Vibeholmsvej og ca. 1500 m fra vandløbets udløb i Vindinge å. På denne lokalitet ligger vandløbsbund i kote 6,2 m (DVR90) med en bundbredde på ca. 0,5 m, bunden er fast og sandet. Bunden ligger ca. 1,2 m under kronekant. Vandløbet fremstår ved krydsningen kanaliseret.

Krydsningen forventes gennemført ved at der enten:

  • Simpel gennemgravning hvis vandløbet er tørlagt
  • Ved midlertidig aflukning af vandløbet med ler/jordmembran og overpumpning af vandet, hvor det sikres at fisk og andre dyr tilbageholdes opstrøms før pumpen.

Uanset metode sikrer NFS/entreprenør at hidtidige vandføringsevne bibeholdes  og ved overpumpning vil vand blive pumpet fra overfladen i opstrøms siden så der ikke sker sedimenttransport. På nedstrøms siden udledes vandet således, at der ikke sker ophvirvling eller udledning af sediment. 

Krydsningen udføres inden for det normale arbejdsbælte. I arbejdsbæltet i vandløbet graves en rørgrav på maks. 2-3 m og en rørsektion nedlægges i rørgraven. Efter hver nedlægning af en rørsektion tilbagefyldes den opgravede jord. Over gasledningen udlægges betonryttere, som har til formål at fastholde rørets position.

Afslutningsvis reetableres brinker og vandløb – der udlægges  om nødvendigt gydegrus. Eksisterende større sten genudlægges. Brinker vil blive etableret med samme skråningsanlæg som op- og nedstrøms krydsningsstedet.

Herunder ses oversigtskort, hvor krydsningen af Åkær-Lyngstedafløbet finder sted. 

Krydsningslokalitet er markeret med en rød stjerne.

Vandløbet Åkær-Lyngstedafløbet er omfattet af vandrammedirektivet.

Afgørelse om godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Nyborg Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbslovens bestemmelser og givet tilladelse til at Nyborg Forsyning & Service A/S kan gennemføre den ansøgte krydsning af Åkær- Lyngstedafløbet ved Vibeholmsvej. Tilladelsen er givet på en række vilkår, som kan ses her: (link til Nyborg Kommunes ”Midlertidig regulering efter bestemmelserne i vandløbsloven i forbindelse med krydsning af Åkær-Lyngstedafløbet ved Vibeholmsvej med spildevandsledning.

VVM-Afgørelse

Vedrørende VVM-forhold er der af Nyborg Kommune 19. november 2019 meddelt en VVM-tilladelse for hele projektet vedrørende nedlæggelse af Ullerslev renseanlæg baseret på en Miljøkonsekvensrapport. Såvel VVM-tilladelse som Miljøkonsekventrapport findes på kommunens hjemmeside.

Vandløbskrydsningerne er omfattet af den meddelte VVM-afgørelse og der er fastlagt en række vilkår omkring sikring af beskyttede arter (bilag IV-arter) samt sikring mod udledning af stoffer/materiale til vandløb.

Klagevejledning vedr. afgørelser om godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Der kan skriftligt klages over afgørelse efter vandløbsloven inden 4 uger fra offentliggørelse. 
En klage over afgørelserne, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden kpo.naevneneshus.dk.

www.kpo.naevneneshus.dk

Afgørelsen vil blive offentliggjort/annonceret på Nyborg Kommunes hjemmeside 15. maj 2020. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 12. juni 2020, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

De klageberettigede er ansøger og enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden kpo.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Lars-Ole Christensen på e-mail: teknik-miljoeafdelingen.dk eller tlf. 63337156.

Sidst opdateret 15. maj 2020