Helhedsplan for Ørbæk

Med en vedtaget Helhedsplan for Ørbæk starter nu den spændende fase, hvor planens projekter skal realiseres i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder i Ørbæk.

Siden 2015 har Nyborg Byråd øremærket en årlig pulje til byudvikling og byggemodning på 5 mio. kr. til centerbyerne Ullerslev og Ørbæk. Det har været et ønske fra Nyborg byråd, at pengene skulle anvendes til projekter som byernes borgere har været med til at udvikle og udvælge.

I december 2017 blev Helhedsplan for Ørbæk vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune. Planen er blevet til i et samarbejde mellem Ørbæk Borgerforening, lokale ildsjæle og Nyborg Kommune.

Forud for vedtagelsen lå mere end et halvt års arbejde i den lokale arbejdsgruppe samt to borgermøder.

Du kan læse hele planen her

Hvis du har spørgsmål til planen eller arbejdet i Ørbæk er du velkommen til at kontakte projektleder, planlægger Mikkel Ibsen via e-mail: mii@nyborg.dk.

Igangværende projekter

På borgermødet om helhedsplanen i oktober 2017 blev det aftalt, at de første projekter fra helhedsplanen, der skal realiseres er et projekt til udvidelse af Sentvedvej og nye parkeringspladser langs vejen, og et projekt der skal omdanne de tidligere haver ved Sentvedvej 1 og 3 til offentlig park.

Derudover er der startet et projekt med en ny aktivitetsplads ved Ørbæk Midtpunkt.

Sentvedvej – vej- og parkeringsprojekt

Den smalle vej Sentvedvej har i mange år været plaget af trafikale problemer i forbindelse med afsætning til skole og børnehave. Den trafikale situation om morgenen kombineret med de mange børn, der ankommer til fods eller på cykel giver desuden farlige situationer.

Der er derfor igangsat et projekt, der skal udvide en del af vejen og samtidig skabe en egentlig afsætningsplads ved skolen samt nogle parkeringspladser til både skolen og den kommende park.

Almas Have som offentlig park

”Almas Have” er betegnelsen for et areal langs Ørbæk Å, der omfatter ejendommene Sentvedvej 1 og 3. Helhedsplanen beskriver hvordan området skal gentænkes som en sammenhængende offentlig park, der skal fungere som mødested for byens borgere og et bindeled mellem Hovedgaden og butikker på den nordlige side af åen og skolen og Ørbæk Midtpunkt på den sydlige side.

Det fredede bindingsværkshus Sentvedvej 1 bevares mens Sentvedvej 3 planlægges nedrevet. Begge ejendomme ejes af Nyborg Kommune.

Aktivitetsplads ved Ørbæk Midtpunkt

Motion og bevægelse for alle aldersgrupper er en vigtig del af et sundt liv. Der er mange muligheder for motion i Ørbæk Midtpunkt, men det er en udfordring at få aktiveret de, der ikke har mod på den mere organiserede motion. F.eks. unge i teenagealderen.

Der skal derfor laves et lege- og aktivitetsareal midt imellem 4Kløverskolen og Ørbæk Midtpunkt. Dette nye areal skal desuden være med til at gøre livet i og ved Ørbæk Midtpunkt mere synligt fra Sentvedvej, hvorfra det jo ellers er bagsiden af Ørbæk Midtpunkt der er udkig til.

Det nye areal designes i et samarbejde mellem lokale foreninger i Ørbæk og ph.d.-studerende Mikkel Hjort fra Syddansk Universitet.

Andre projekter i helhedsplanen

Helhedsplanen indeholder i alt 8 forskellige projekter koncentreret omkring Hovedgaden i Ørbæk. Udover de projekter, der allerede er igangsat, drejer det sig om:

Almas Hus

Det fredede bindingsværkshus Almas Hus (Sentvedvej 1) ejes af Nyborg Kommune og bruges af Ørbæk Borgerforening. Huset tænkes på sigt indrettet til udstillingssted, mødested, besøgscenter, informationshus, café eller en blanding af disse funktioner. Helt centralt er det, at huset benyttes som et naturligt samlingspunkt for lokalsamfundet. Det kræver dog en større renovering.

Bagsiden

Nord for Almas Have, langs Ørbæk Å ligger ”bagsiden” af Ørbæk. Men ”bagsiden” skal være forside ifølge helhedsplanen, for netop her ligger én af Ørbæks største naturperler gemt for de forbipasserendes blikke.

Almas Have og Hovedgaden skal forbindes med naturen langs åen gennem et trædæk langs åen og en stiforbindelse på tværs af Netto og Super Brugsens parkeringspladser.

Handelstorvet

Arealet mellem de to dagligvarebutikker, ud til Hovedgaden tænkes omdannet til et ’handelstorv’. Visionen er, at det skal være nemmer at bevæge sig fra den ene butik til den anden, at butikkerne skal have bedre plads til udstilling af vare, og at der skal være plads til ophold og til at få en sludder. Det er desuden på handelstorvet, at du som besøgende skal gøres opmærksom på de skatte, der gemmer sig ’på bagsiden’.

Hovedgaden

Hovedgaden i Ørbæk har en dobbeltfunktion som dels byens hovedgade, altså byens handelsgade, dels som hovedvej, der leder megen trafik igennem byen. Begge dele er med til at fastholde Ørbæk som en levende by, men det giver også udfordringer.

Hovedgade-projektet skal både skabe nye møde- og opholdssteder langs Hovedgaden, forskønne strækningen med mere grønt, sætter rammerne for, at husene langs Hovedgaden viser Ørbæk fra sin bedste side for de gennemrejsende og give mulighed for at fodgængere og cyklister kan krydse vejen sikkert.

Hovedgade-projektet vil skulle realiseres i et samarbejde med Vejdirektoratet, der er vejmyndighed for strækningen.

Forbindelserne

Projektet dækker over forbindelsen fra Sentvedvej til indgangen til Ørbæk Midtpunkt. Visionen er, at forbindelsen skal opgraderes og gøres mere interessant. Det skal være mere tydeligt, at stien forbinder to af de vigtigste områder i byen. 

Sidst opdateret 09. februar 2020