Kommuneplan 2017

Nyborg Byråd godkendte 19. december 2017 ”Kommuneplan 2017” endeligt. Planen er offentliggjort 16. januar 2018.

Luftfoto over Nyborg indre by og havn

Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder Byrådets mål, retningslinjer og rammer for Nyborg Kommunes udvikling i  perioden 2017-2029.

Kommuneplan 2017 er primært en fysisk plan, der fastlægger retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen er et vigtigt element i bestræbelserne på at fastholde den gode udvikling i Nyborg Kommune med attraktive bymiljøer og boligområder, mangfoldige erhvervsmuligheder, rekreative oplevelser og bevaring af kulturarven. Kommuneplanen sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen - også når vi ser mange år frem i tiden.

”Kommuneplan 2017” er en digital plan, der kan ses her

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2017 var i offentlig høring fra  8. august 2017 til 3. oktober 2017. Kommunen modtog 23 høringssvar.

Høringssvarene har givet anledning til mindre ændringer og justeringer i forhold til det offentliggjorte forslag. Alle høringssvar kan ses via nedenstående link.

Alle høringssvar til Kommuneplan 2017

Behandlingen af høringssvarene kan ses via nedenstående link, hvor de enkelte høringssvar er beskrevet i skema-form sammen med de administrative vurderinger og efterfølgende politiske beslutninger.

Behandling af høringssvar til Kommuneplan 2017

Særskilt plan for udviklingen af detailhandelen

Sideløbende med kommuneplanarbejdet kører der en proces, der skal vurdere behovet for ændringer af kommuneplanens struktur og retningslinjer for detailhandelen, - blandt andet i lyset af nye muligheder i planloven for detailhandelsplanlægningen. 

Denne proces er planlagt til at forløbe frem til november 2018, hvor detailhandelsstrukturen med tilhørende retningslinjer, - om nødvendigt, kan ændres med vedtagelse af et kommuneplantillæg.

Kommuneplanens retsvirkninger for borgerne

Ifølge planlovens § 12 stk. 2 kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 12, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Kommuneplans retsvirkninger indtræder ved Byrådets endelige vedtagelse af planen efter planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at Byrådets lokalplankompetence og forpligtelsen efter planlovens § 12, stk. 1, til at virke for kommuneplanens gennemførelse, træder i kraft, samtidig med at Byrådet vedtager kommuneplanen endeligt. Forbudsbestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3 kan derimod først anvendes, når kommuneplanen er offentligt bekendtgjort.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanens rammebestemmelser. De kan kun ændres gennem en ny lokalplan.

Klagevejledning

Du kan klage over vedtagelsen af kommuneplanen efter reglerne i planloven.

Se mere om regler her

Sidst opdateret 09. december 2019