Tårup, Skellerup og Refsvindinge

Offentlig bekendtgørelse af udviklingsplaner for landsbyerne Skellerup, Tårup og Refsvindinge.

Byrådet har 17. september 2019 vedtaget udviklingsplaner for landsbyerne Skellerup, Tårup og Refsvindinge endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 24 september 2019.

Planerne kan ses her:

Udviklingsplan for Skellerup

Udviklingsplan for Tårup

Udviklingsplan for Refsvindinge

Planernes indhold

De enkelte udviklingsplaner er et udtryk for borgernes visioner og ønsker for landsbyen. Udviklingsplanerne fortæller om den pågældende landsby som den er i dag, men fortæller også, hvad beboere ønsker sig for landsbyen fremover, så den kan blive ved med at udvikle sig og være et godt sted at bo. 

Udviklingsplanen er borgernes plan, og den kan bruges som et udgangspunkt for Landsbyrådets eget arbejde, men den kan også bruges til at fortælle udadtil om landsbyens planer og ønsker. 

Planernes indhold er udarbejdet af de enkelte landsbyråd og ildsjæle på baggrund af borgermøder og opfølgende gruppearbejde. 

Arbejdet har til dels været faciliteret af Nyborg Kommune, der har igangsat en indsats for udviklingsplaner for kommunens landsbyer.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 8 indsigelser. Henholdsvis til udviklingsplanerne for Refsvinge og Tårup .

Ændringerne omfatter

For Refsvindinge

  • Indsigelserne omhandler at en del af de stier, som er markeret på et kort i udviklingsplanen som eksisterende stier, ikke er egentlige stier. Kortbilaget er rettet således at der kun er markeret ruter på eksisterende stier i området. Derudover er der tilføjet en kort tekst der re-degør for at nye stier kun kan udlægges i samarbejde mellem lodsejer, Nyborg Kommune og Landsbyrådet.
  • Et punkt under afsnittet udviklingsplaner er fjernet. (Parkeringsplads ved Lille Mølle mere brugervenlig og pæn).

For Tårup

  • Ønsket om at brinkerne, på en sø placeret ved Tårup Byvej, holdes ved hjælp af køer, fjernes fra planen idet det vurderes at kunne skabe gener for omkringliggen-de beboere i form af lugt og fluer.
  • En tekst i afsnittet om strandarealer er ændret således, at det ikke beskriver pro-blemet med en bom, men blot angiver, at der ønskes arbejdet for bedre adgang til kystarealerne via stier.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Sidst opdateret 18. februar 2021