Forslag til lokalplan nr. 302 og kommuneplantillæg nr. 10

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 302 for et aflastningsområde på Storebæltsvej 10 og kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 28. januar 2020 godkendt forslag til lokalplan nr. 302 og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til offentlig fremlæggelse. Læs mere om planerne, høringsperioden og planlagte borgermøder på denne side.

Planerne er til offentlig høring

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 4. februar til 31. marts 2020:

Se forslag til lokalplan nr. 302 her

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 10 her

Hvis du har spørgsmål til planforslagene, kan du kontakte os via email: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 31. marts 2020.

Borgermøde

Nyborg Kommune inviterer til offentligt borgermøde om planerne. Her vil planforslagene blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Tid: 17. februar kl. 19-21
Sted: Bastionen, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg
Tilmelding: Ikke nødvendig

Om planerne

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt handelsområde på Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg – den tidligere Lynfrost-grund. Planen har til formål, at give mulighed for store butikker på grunden som supplement til den eksisterende handel i Nyborg. Samtidig skal planen sikre, at omdannelsen medvirker til at skabe en mere attraktive indgang til byen via Storebæltsvej.

Lokalplanen giver mulighed for en blanding af butikstyper på grunden, i alt 15.000 m2 detailhandel. Derudover kan der laves kontorer, restauranter, hotel mm. Planens bestemmelser skal sikre, at bebyggelsen langs Storebæltsvej er med til at skabe et mere bymæssigt præg, og en ny kile igennem grunden skal skabe kig fra Banegårdsalléen til Knudshovedkvarteret ved Gormsvej. 

Kommuneplantillægget har til formål at opdatere kommuneplanens mål, retningslinjer og rammer for detailhandel. Med tillægget ændres kommuneplanens handelsstruktur med udlægget af et nyt handelsområde på Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg – den tidligere Lynfrost-grund.

Kommuneplantillægget reviderer Kommuneplan 2017's opslag om detailhandel i Nyborg Kommune. Med tillægget ændres således både kommuneplanens generelle opslag om detailhandel, de enkelte opslag for Nyborg, Ullerslev og Ørbæk samt en række rammeområder. Slutteligt udlægges med tillægget et nyt rammeområde for et aflastningsområde ved Storebæltsvej 10 i Nyborg, hvorved den hidtil gældende ramme for området aflyses.

Se kommuneplanens generelle opslag om detailhandel her

Se kommuneplanens opslag om detailhandelen i Nyborg her

Se kommuneplanens opslag om detailhandelen i Ullerslev her

Se kommuneplanens opslag om detailhandelen i Ørbæk her

Et ”aflastningsområde” er et begreb i planloven, der dækker over et område til store butikskoncepter, der ikke hensigtsmæssigt kan indpasses i de historiske bymidter på grund af butiksstørrelser, trafikale forhold og lignende.

Effekter for den eksisterende handel

Der er udarbejde en række redegørelser for, hvordan ændringerne i handelsstrukturen påvirker de eksisterende handelsområder i Nyborg by, kommune og i nabokommunerne. En beskrivelse af resultaterne fremgår af de enkelte plandokumenter. De enkelte rapporter kan tilgås nedenfor.

Beregning af behov

Effekt af aflastningsområde på Storebæltsvej 10

Effekt af aflastningsområde på Nyborg Jern

Miljøvurdering af planerne

Planerne er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da det er planer inden for fysisk planlægning og arealanvendelse, og da de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg (lovens bilag 2, pkt. 10, litra b).
 
Der er derfor udarbejdet en miljørapport samtidig med udarbejdelsen af planforslagene. Miljørapporten beskriver de sandsynlige væsentlige miljømæssige påvirkninger inden for temaerne: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora, befolkningen og menneskers sundhed, vand og materielle goder, herunder arealforbrug.

Du kan læse miljørapporten her

Bæredygtighed

Ejeren af Storebæltsvej 10, der er omfattet af lokalplanforslaget, har udarbejdet et en oversigt over, hvordan man vil tænke bæredygtighed ind i et eventuelt fremtidigt byggeri på grunden. 

Du kan læse notatet her

Jordforurening

Storebæltsvej 10 er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2. Region Syddanmark har på bag-grund af frivillige undersøgelser og beregninger fra grundejer vurderet, at der ikke er en risiko for spredning af forureningen til Storebælt, herunder Nyborg Fjord. Regionen har afgjort, at der ikke længere vil være en offentlig indsats på lokaliteten i forhold til overfladevand. Det betyder også, at grunden ikke er prioriteret til oprensning.

Forureningsudbredelsen på grunden kan ses på nedenstående kort. I forbindelse med de væsentligste forureningskilder på grunden udpeges i videst muligt omfang område(r) i lokalplanen, hvor der ikke må etableres bygninger. Området/områderne friholdes til parkering med henblik på fremtidig håndtering og oprensning af forurening.

Kort 1

Kort 2

Nyborg Kommune vil skulle sikre, at der ikke er kontaktrisiko via en § 8-tilladelse på de arealer, der er alment tilgængelige, dvs. udenomsarealerne til et butiksområde. § 8- tilladelsen vil skulle gives med vilkår, der blandt andet sikrer en korrekt jordhåndtering, og at mennesker ikke kan få kontakt med den forurenede jord.

I lighed med andre byggerier indenfor den forurenede lokalitet vil kommunen i forbindelse med byggetilladelsen også skulle sikre indeklimaet i bygningerne. Der vil her blive stillet vilkår om afværgeforanstaltninger med det formål at eliminere påvirkningerne i indeklimaet som følge af jordforureningen.

Udbygningsaftale

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 302 er der udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale mellem Nyborg Kommune og ejeren af Storebæltsvej 10, Storebæltsvej 10 Nyborg ApS, efter planlovens § 21 b.

Aftalen vedrører dels ombygning af krydset Storebæltsvej-Banegårdsalleen, hvortil vejadgangen til lokalplanområdet er. Dels etablering af stiadgange til lokalplanområdet.

Retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 04. februar 2020