Forslag til lokalplan nr. 303

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 303.

bilede af voldanlægget i fornindelse med lokalplan nr. 303

Teknik- og Miljøudvalget har 2. september på vegne af Byrådet godkendt forslag til lokalplan nr. 303 og forslag til offentlig fremlæggelse.

Forslag til lokalplan nr. 303 - Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg - er udarbejdet med henblik på at sikre og tydeliggøre Nyborg Voldanlæg nord og vest for Nyborg Slot, så en ødelæggelse af det fredede fortidsminde forhindres, og vigtig kulturarv ikke går tabt.

Lokalplanen skal ses i sammenhæng med den vision for kulturarven, der er i Nyborg Kommune om at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og by som Danmarks middelalderlige hovedstad og i forbindelse hermed gøre Nyborg til en værdig kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste. I dette arbejde, som foregår i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, spiller Nyborgs fæstning og voldanlæg en stor og central rolle.

Lokalplanens formål er at sikre voldanlæggets fortsatte beståen og regulerer samtidig de fysiske rammer for kolonihaverne i områderne Grejsdalen og Glacisstien i Haveforeningen Grejsdalen samt Nyborg Sportsfiskerforening på Glacisstien, Nyborg Bybefæstning. Området er ejet af Nyborg Kommune og udlejes til Haveforeningen Grejsdalen og Nyborg Sportsfiskerforening.

Lokalplanen sætter rammerne for bebyggelse, friarealer, fællesarealer, adgangsforhold, parkering, beplantning med videre med henblik på at forenkle regler og retningslinjer for kolonihaverne og sportsfiskerforeningen fremadrettet. Kolonihaver med mindre huse og plads til dyrkning af grøntsager og ophold samt anden bebyggelse fastholdes med respekt for det fredede fortidsminde herunder volden, voldens brinker og voldgraven.

Nyborgs gamle voldanlæg stammer oprindeligt fra 1200-tallet, og igennem århundreder er det blevet udbygget indtil det i 1700-tallet fik sit største udstrækning. Voldanlæg og voldgrav omfattede store arealer og strakte sig om hele byen og var intakte helt op til slutningen af 1800-tallet, da fæstningen blev nedlagt. I dag er voldarealerne velbevarede særligt nord for slottet, mens voldgraven, inklusive vandsystem, stadig er i funktion i stort set hele sin oprindelige udstrækning.

Lige siden byen husede fæstningens garnison har dele af voldanlægget været anvendt som kolonihaver. Kolonihaverne har gennem tiden udviklet sig fra at være rene jordlodder til også at rumme huse, drivhuse med mere, så enkelte af dem i højere grad fremstår som sommerhusparceller. Gennem tiden er der også uden tilladelse foretaget en del jordarbejder og terrænreguleringer på det fredede fortidsminde, og flere steder er der også opført broer ud i voldgraven, så volden flere steder fremstår ødelagt og terrasseret i forhold til sit historiske udseende. Dette vil søges lovliggjort ved tilbageførsel til oprindelig tilstand jævnfør Naturbeskyttelsesloven § 3 og § 16 samt Museumsloven § 27.

Høring af planforslag

Planforslaget er offentliggjort frem til 8. oktober 2019.
Såfremt du har spørgsmål til planforslaget eller miljørapporten, kan du kontakte os på email: peh@nyborg.dk eller på tlf. 6333 7944.

Forslag til lokalplan nr. 303 finder du her

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 8. oktober 2019.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 303 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af plan er og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet finder du her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Da der bl.a. ikke vil være mulighed for yderligere byggeri vurderes det at anvendelsen af området ikke ændres væsentligt og derfor ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan nr. 303.  

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.  

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.  

Eventuel klage skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.  

Vejledning til Klageportal og gebyrordning findes her
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet.

Sidst opdateret 10. september 2019