Forslag til lokalplan nr. 306 og kommuneplantillæg nr. 16

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 306 og kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017 for Nyborg bykerne og voldanlæg.

Luftfoto - Nyborg by set fra oven

Byrådet har 27. august 2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 306 og forslag til kommuneplantillæg nr. 16 til offentlig fremlæggelse. 

Formålet med lokalplan nr. 306 er at værne om Nyborg bykerne og voldanlæg. Lokalplanen opsætter bestemmelser vedr. bebyggelsens ydre udseende med henblik på at fastholde bebyggelsens tidstypiske træk og arkitektur. Derudover udpeges historiske og bevaringsværdige sammenhænge i byen samt bevaringsværdige og fredede bygninger. 

Der er i 2019 udgivet en kulturarvsmasterplan, primært for den historiske bykerne, men også for de områder i og omkring Nyborg, der har betydning for forståelsen af byens og områdets historie. Kulturarvsmasterplanen for Nyborg og Kongernes Østfyn skal sikre en strategisk langtidsplanlægning med en tidshorisont på op til 50 år. Lokalplan nr. 306 for Nyborg bykerne og voldanlæg er en central del i realiseringen af kulturarvsmasterplanens visioner.

Kommuneplan 2017, tillæg nr. 16 udvider Nyborgs bymidteafgrænsning – bykernen, retningslinjen for butiksstørrelser i gågadestrøgene ændres og enkelte rammeområder i bykernen ændres for at afspejle retningslinjeændringerne.

Høring af planforslag

Planforslagene er offentliggjort her på hjemmesiden fra 3. september til 29. oktober 2019 og kan ses nedenfor

Forslag til lokalplan nr. 306

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Redegørelse for detailhandel i Nyborg bymidte 

Såfremt du har spørgsmål til planforslagene eller miljørapporten, kan du kontakte os på email peh@nyborg.dk eller på tlf. 6333 7944. 

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 29. oktober 2019.

Der vil blive holdt borgermøde og åbent hus arrangement i offentlighedsperioden. Tid og sted vil blive bekendtgjort i Lokalavisen Nyborg og her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af planerne 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 306 og forslag til kommuneplantillæg nr. 16 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Se screeningsnotatet her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at anvendelsen af området ikke ændres væsentligt og derfor ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. 

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan nr. 306.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Eventuel klage skal indgives ved brug af Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Vejledning til klageportal og gebyrordning findes på www.nævneneshus.dk

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Planklagenævnet. 

Sidst opdateret 03. september 2019