Forslag til lokalplan nr. 307

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 307 for Kissendrup Maskinstation og kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017.

Teknik- og Miljøudvalget har 11. november 2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 307 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til offentlig fremlæggelse. 

Forslag til lokalplan nr. 307 erstatter dele af lokalplan nr. 44 for et blandet bolig- og erhvervsområde i Kissendrup. 

Forslag til lokalplan nr. 307 giver den eksisterende erhvervsvirksomhed Kissendrup Maskinservice mulighed for at udvide med erhvervsbyggeri, der opføres under hensyntagen til omgivelserne.

Der er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017, da den gældende kommuneplanramme for området, 22.BL.1, kun giver mulighed for bygninger på op til 8,5 meters højde og en bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom. Med kommuneplantillægget gives der mulighed for etablering af erhvervsbebyggelse på op til 10 meters højde og en bebyggelsesprocent på op til 40% for erhvervsbebyggelse den enkelte ejendom inden for rammeområdet.

Planforslagene inkl. miljørapporten er offentliggjort her hjemmesiden fra 19. november til 17. december 2019. 

Forslag til lokalplan nr. 307

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17

Såfremt du har spørgsmål til planforslagene eller miljørapporten, kan du kontakte os på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 17. december 2019.

Miljøvurdering af planerne

Lokalplan, inklusiv kommuneplantillæg, er omfattet af miljøvurderingslovens (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 8, stk. 1.

Der er udarbejdet et forslag til en miljøscreening, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planerne med fokus på visuel og miljømæssig påvirkning af omgivelser og på befolkningens sundhed.

Link til miljørapport

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 19. november 2019