Forslag til lokalplan nr. 310

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 310.

Teknik- og miljøudvalget har 11. november 2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 310 - tillæg til lokalplaner nr. 278, 286, 287, 292 og 298 – sommerhusområderne Drejet (sydlige del), Brændeskovvej, Kabinettet, Nordenhuse og Andkær Strand - ændring af formålsparagraf til offentlig fremlæggelse. 

Lokalplanen har udelukkende til formål, at ændre formålsparagraffen i gældende lokalplaner nr. 278 (Brændeskovvej), 286 (Kabinettet), 287 (Drejet – sydlige del), 292 (Nordenhuse) og 298 (Andkær Strand). Derved åbnes der mulighed for at dispensere fra planernes krav om at bevare bevaringsværdige bygninger i de enkelte områder. Formålet med denne ændring er at give kommunen mulighed for at meddele dispensation til nedrivning af et bevaringsværdigt hus, hvis det byggeteknisk vurderes, at huset er i en sådan stand, at det ikke er til at redde.

Lokalplanen præciserer herudover bestemmelser for om- og tilbygning til bevaringsværdige bygninger, så det sikres, at disse udføres i samme stil, arkitektur og i samme materialer som de bevaringsværdige bygninger.

Planen er altså et tillæg til de lokalplaner, der gælder for de enkelte sommerhusområder. Disse planer vil fortsat være gældende efter vedtagelsen af lokalplan nr. 310.

Planforslaget er offentliggjort herunder fra 19. november til 17. december 2019.

Se forslag til lokalplan nr. 310 her

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 17. december 2019.

Miljøvurdering af planerne 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 310 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Da lokalplanen udelukkende ændrer en del af formålsparagraffen for gældende lokalplaner, er det i screeningen vurderet, at planen ikke kan medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan nr. 310.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Sidst opdateret 13. november 2019