Forslag til lokalplan nr. 313 kommuneplantillæg nr. 19

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk inkl. kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 25. august 2020 godkendt forslag til lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk inkl.  kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse. 

Lokalplanforslaget for Hovedgaden skal sikre, at kvaliteterne og ”sjælen” på Ørbæks Hovedgade bevares, samtidig med at der åbnes mulighed for tidssvarende anvendelse og ombygninger i området. Lokalplanen tager afsæt i Helhedsplan for Ørbæk, som udpeger en række anlægsprojekter mellem Hovedgaden, Ørbæk å og området ved Ørbæk Midtpunkt. Helhedsplanen foreslår også en forskønnelse af bebyggelsen og arealerne langs Hovedgaden.

Lokalplanens formål er først og fremmest at sikre bevaring af de bebyggelsesmæssige hovedstrukturer langs Hovedgaden i Ørbæk ved at sætte fælles bestemmelser for tag- og facadeudformning, materialer og bebyggelsens placering langs vejen. Planen skal dertil sætte moderne rammer for nybyggeri og ombygninger, så Hovedgaden også i fremtiden kan udvikles. Planen skal slutteligt sikre plads til mindre byrum langs Hovedgaden i forbindelse med fremtidige byggerier. Helhedsplan for Ørbæk opstiller en vision for Hovedgaden, der i højere grad fremviser Ørbæks kvaliteter, som en by tæt på naturen med et levende foreningsliv.

Lokalplanforslaget er i strid med den gældende kommuneplanramme 3.C.1, blandt andet  ved-rørende bebyggelsesprocent, højder og etageantal. Med kommuneplantillæg nr. 19 ændres rammebestemmelserne vedrørende bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde  og der tilføjes nye bestemmelser for bebyggelsens fremtræden. 

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 1. september til 27. oktober 2020.

Se forslag til lokalplan nr. 313 her

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 19 her

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via email: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 27. oktober 2020.

Borgermøde om planerne

Nyborg Kommune vil i høringsperioden invitere til borgermøde om planforslagene. Det endelige tidspunkt og format for mødet offentliggøres senere og vil afhænge af mulighederne for at forsamles under gældende retningslinjer for begrænsning af smitte med Coronavirus.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det begrundes med følgende. Planforslagene giver øgede bebyggelsesmuligheder på Hovedgaden i tråd med den eksisterende bebyggelse. Der udlægges ikke nye områder til byggeri eller gives mulighed for nye anvendelser. Planen sikrer, at nye anvendelser beskyttes mod trafikstøj, og at grundvandet sikres bedre mod forurening via spild. Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på plan- og beskyttelsesinteresserne i området.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan nr. 313 inkl. tillæg nr. 19.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 25. september 2020