Forslag til lokalplan nr. 319 kommuneplantillæg nr. 27

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 for et nyt boligområde ved Kertemindevej i Ullerslev.

Byrådet har 24. november 2020 godkendt forslag til lokalplan nr. 319 og forslag til kommuneplantillæg nr. 27 med tilhørende miljørapport til offentlig fremlæggelse. 

Lokalplan nr. 319 

Lokalplanen giver mulighed for en ny kommunal udstykning til boliger umiddelbart nord for Ullerslev, øst for Kertemindevej. 

Området er tænkt til at rumme op mod 50 parcelhuse og ca. ni rækkehuse. Lokalplanen giver mulighed for at boligerne kan opføres i op til to etager, dog kun 1½ etage nærmest det eksisterende boligområde ved Højvænget. Adgangen til området bliver fra Kertemindevej og stier fra området tilsluttes eksisterende stisystemer mod nord og syd.

Udstykningen skal disponeres, så der sikres sammenhængende grønne friarealer mellem boligerne, der dels kan binde området sammen med stier og dels kan skabe gode betingelser for nedsivning af regnvand.

Længst mod nord udlægges et rekreativt naturområde, hvor der bliver mulighed for skovrejsning og andre mere åbne naturtyper i tilknytning til den nuværende naturkorridor, der forløber nord om byudviklingsområdet.

Kommuneplantillæg nr. 27

For at skabe sammenhæng med det nye boligområde ønsker Nyborg Kommune at ændre planlægningen for den tidligere institution Højvangen, der i dag er kommuneplanlagt til offentlige formål i form af sundhedsinstitutioner, og i stedet udlægge området til rækkehusboliger i op til to etager. 

Konkret betyder det, at en del af ramme 2.O.6 erstattes med en ny ramme til boligformål – ramme 2.B.11. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommune- og lokalplan. 

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 1. december 2020 til 2. februar 2021. 

Forslag til lokalplan nr. 319

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 317 og kommuneplantillæg nr. 27 har Nyborg Kommune vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor udarbejdet et forslag til en miljørapport, der beskriver de sandsynlige miljøpåvirkninger af planen.

Forslag til miljørapport er offentliggjort herunder fra 1. december 2020 til 2. februar 2021. 

Forslag til miljørapporten for lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27

Høring af planforslag og miljørapport 

Såfremt du har spørgsmål til planforslagene eller miljørapporten, kan du kontakte os via e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest d. 2. februar 2021. 

Borgermøde 

Bemærk: Nyborg Kommune forventer at afholde et digitalt borgermøde om planerne torsdag 14. januar 2021. Nærmere oplysninger for deltagelse i mødet offentliggøres her på hjemmesiden i starten af det nye år.  

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med ramme-bestemmelserne (stk. 3).
Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 05. januar 2021