Forslag til lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 23. februar 2021 godkendt forslag til lokalplan nr. 321 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej til offentlig fremlæggelse. 

Det er lokalplanens formål, at udlægge et område til tæt-lav boliger, f.eks. række- eller dobbelthuse. Områdets boliger skal i omfang (bygningers højde og drøjde), fremtræden (materialer, farver mv.) og gennem boligernes placering på grunden sikre, at området indpasses så det ikke skiller sig ud fra boligområdet ved Mosebakken, Pilsgårdvænget og Mosevej. 

Lokalplanen skal derudover sikre, at der skabes plads til et samlet grønt fælles fri- og opholdsareal til de nye boliger, at området skærmes mod støj fra vejtrafikken på Fynsvej og Langelandsvej, og at overfladevand fra planområdet kan håndteres inden for planområdet, dvs. at der reserveres tilstrækkeligt areal til nedsivning eller opsamling af regnvand

Kommuneplantillæg nr. 25 ændrer indholdet af Kommuneplan 2017 ved at erstatte en gældende ramme til rekreative formål (1.R.18) samt en mindre del af gældende boligramme (1.B.33) med en ny ramme (1.B.48) til boligformål i form af tæt-lav byggeri. Med ændringerne udlægges lokalplanområdet og nabogrunden mod øst til boligformål i form af tæt-lav byggeri, dvs. rækkehuse, dobbelthuse, klyngehuse eller lignende.

Tillægget reviderer desuden udpegningen af et lavbundsareal, der i Kommuneplan 2017 overlapper med planområdet. Efter aftale med Nyborg Forsyning og Service udpeges i stedet et eksisterende regnvandsbassin på matr. nr. matr. nr. 15dq af Vindinge by, Vindinge til lavbunds-areal. Samlet set indskrænkes udpegningen med 6975 m2, og der udlægges 6975 m2 erstatningsareal, altså et nettoudlæg på 0 m2.

Planforslagene er offentliggjort herunder fra 3. marts til 5. maj 2021.

Se forslag til lokalplan nr. 321 her

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 25 her

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os på e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 5. maj 2021.

Borgermøde

Der planlægges et borgermøde om planforslagene 24. marts kl. 17-19. Tilmelding er nødvendig og skal ske ved at skrive en e-mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk med oplysninger om navn, deltagerantal og adresse. Frist for tilmelding er 23. marts. 

På mødet vil kommunen præsentere planforslagene og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer hertil. 

Mødet vil forventeligt blive afviklet som et virtuelt møde via internettet alt efter gældende corona restriktioner på afholdelsestidspunktet. Nærmere information sendes direkte til alle tilmeldte.

Fordebat

I fordebatperioden 1.-29. september 2020 modtog Nyborg Kommune fem bemærkninger. Tre bemærkninger kom fra naboer, én fra Pilsgårdparkens Grundejers bestyrelse og én fra Nyborg Forsyning og Service. Bemærkningerne handlede om modstand mod byggeri på den påtænkte placering, forslag til tilpasning af byggeriet til naboområdet ved Mosebakken, håndtering af overfladevand, placering af ledninger, trafikhåndtering, trafikstøj og bevaring af grønne områder i Nyborg i almindelighed. 

Alle bemærkningerne har indgået i planarbejdet og særligt spørgsmålene om tilpasning af boligerne til det eksisterende område, håndtering af overfladevand, hensyntagen til eksisterende ledninger og trafikstøj har været behandlet indgående i planarbejdet.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. t lokalplanen udelukkende muliggør en mindre boligudstykning i eksisterende byzone og i sammenhæng med et eksisterende boligområde. Lokalplanen sikrer, at de nye boliger i udseende og udformning indpasses i tråd med det eksisterende boligområde, og uden det giver anledning til indbliksgener, hverken for de eksisterende eller de nye boliger.

Vurderingen bygger endvidere på, at lokalplanen gennem bestemmelser om afværgeforanstaltninger sikrer, at de nye boliger i området ikke påvirkes væsentligt af trafikstøj, og at det sikres, at overfladevand kan håndteres inden for planområdet.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 973 af 25/06/2020) § 10, om at der ikke skal foretages en miljø-vurdering af lokalplan nr. 321 inkl. tillæg nr. 25.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. For-budskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 03. marts 2021