Forslag til lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 – Offentlige formål ved Enebærvej i Ørbæk.

Byrådet har 23. februar 2021 godkendt forslag til lokalplan nr. 326 og forslag til kommuneplantillæg nr. 29 til offentlig fremlæggelse. 

Den aktuelle planlægning er udsprunget af et konkret behov for at etablere et nyt kontor/base for hjemmeplejen i Ørbæk. Ejendommen på Enebærvej 3 er fundet egnet til formålet. Dels fordi den ligger tæt på Plejecenter Rosengården, og fordi Nyborg Kommune har vurderet, at anvendelsen kan forenes med det eksisterende boligområde.

For at skabe et robust plangrundlag for Enebærvej 3 giver planlægningen mulighed for både offentlig administration og døgninstitution, og fastholder derudover muligheden for boligformål.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 29

Kommuneplantillægget udvider alene anvendelsesmulighederne i den eksisterende boligramme for området, 3.B.3 - Ørbæk, Ringvej og Enebærvænget.  

Rammens anvendelse udvides, så det, i begrænset omfang, er muligt at etablere offentlig administration og døgninstitutioner i forbindelse med en konkret lokalplanlægning. 

Forslag til lokalplan nr. 326

Lokalplanen omfatter alene ejendommen på Enebærvej 3.

Formålet med lokalplanen er at sikre en bredere anvendelse af ejendommen, der således fremadrettet både kan anvendes til boligformål og offentlige formål.

Formålet er derudover at sikre, at bebyggelsens omfang og ydre fremtræden tilpasses det omkringliggende boligområde, samt at parkering til ejendommen etableres indenfor lokalplanafgrænsningen.

Planforslagene er offentliggjort herunder i perioden fra 3. marts til 29. april 2021. 

Se forslag til lokalplan nr. 326 her

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 29 her

Miljøvurdering af planerne 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. 

Det er i screeningen vurderet, at planerne ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. 

Der er således truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25/06/2020) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planerne. 

Afgørelse og screening kan ses her

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her

Høring af planforslag 

Såfremt du har spørgsmål til planforslagene eller miljøscreeningen, kan du kontakte os via e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 29. april 2021. 

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 27. februar 2021