Forslag til lokalplan nr. 292

Orientering om offentlighedsperiode for lokalplan nr. 292 for et sommerhusområde ved Nordenhuse.

Et sommerhusområde ved Nordenhuse

Teknik- og Miljøudvalget har 27. maj 2019 godkendt forslag til lokalplan nr. 292 til offentlig fremlæggelse.

Lokalplanen er udarbejdet for at opdatere bestemmelserne for bebyggelse i sommerhusområdet, så de i højere grad stemmer overens med Bygningsreglement 2018, og så der gives større bebyggelsesmuligheder. Lokalplanen skal desuden sikre, at sommerhusejere på fællesejede jordstykker har en individuel byggeret. Slutteligt skal lokalplanen sikre, at nyopførte sommerhuse i områder med risiko for oversvømmelse sikres herimod.

Planen fastsætter nye bestemmelser for sommerhusområdet ved Nordenhuse i tråd med kommuneplanens ændrede rammer, herunder en bebyggelsesprocent på 15, skelafstande på 5 meter med visse undtagelser for sekundære bygninger og for sommerboliger på særlig smalle grunde, bestemmelser for klimatilpasning af nybyggeri og bestemmelser om taghældning for at sikre områdets indpasning i kystlandskabet.

Omkring halvdelen af områdets ca. 50 sommerboliger ligger på lodder fordelt på 3 storparceller omkring Svalevej, Uglevej og Glentevej. Mange af sommerboligerne omkring Uglevej, Svalevej og Glentevej ligger meget tæt og på små lodder, hvilket har medført, at der gælder særlige bestemmelser for disse sommerboliger.

Planforslaget er offentliggjort herunder fra 4. juni til 2. juli 2019.

Se forslag til lokalplan nr. 292 her

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via email teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 2. juli 2019.

Miljøvurdering af planen

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 292  er der gennemført en screening for miljø-vurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at de bebyggelses-muligheder, der muliggøres i lokalplanen, ikke vil have en væsentlig påvirkning af kystnærheds-zonen, da de blot muliggør bebyggelse i en højde i tråd med Bygningsreglement 2018’s bestemmelser.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan nr. 292.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan der-for påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her  

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år.

Sidst opdateret 04. juni 2019