Projekter i Ullerslev

Hvilke projekter er i gang i Ullerslev?

Byskiltet i Ullerslev

Siden 2015 har Nyborg Byråd øremærket en årlig pulje til byudvikling og byggemodning på 5 mio. til centerbyerne Ullerslev og Ørbæk. Det har været et ønske fra Nyborg byråd, at pengene skulle anvendes til projekter som byernes borgere har været med til at udvikle og udvælge.

I starten af 2016 tog man hul på en længere proces, under overskriften ”Helhedsplan Ullerslev”, og i et samarbejde mellem lokalrådet Udvikling Ullerslev, flere arbejdsgrupper, andre borgere og kommunen er der blevet skabt en mængde forskellige projekter.

De fleste projekter er stadig under udarbejdelse, og som tiden går, og idéer opstår, kan der godt komme nye til. Ved nogle projekter giver det mening med et samarbejde mellem borgere og kommune, mens andre kan klares helt uden kommunens indblanding. Men hvis man har en idé eller et projekt, som man ønsker at kommunen skal tage del i, kan man kontakte planlægger Anne Nissen, e-mail: anln@nyborg.dk

Du kan læse om igangværende og afsluttede projekter nedenfor.

Listen er først og fremmest for projekter som kommunen driver eller medvirker i på den ene eller anden måde, og listen beskriver derfor ikke nødvendigvis alle projekter i byen.

Igangværende projekter

Forskønnelse af området foran UKI og Vibeskolen

Der er lavet en plantegning for området foran UKI og Vibeskolen, der inkluderer et nyt ankomstområde med flere parkeringspladser og en ny skolegård med nye legeredskaber. En del af planen er også en skatebane, der skal placeres foran Vibeskolens skolegård. Der er afsat penge til alle delene af projektet, og virksomheden Land+ arbejder som rådgiver på projektet. Projektet rummer mange elementer og anlægsfasen kommer til at blive brudt op i et par bidder. Der er foretaget forundersøgelser i foråret 2017, og projektet indledes med forarbejder, hvor der udføres arbejde på rørene til kloak, vand og el. Første spadestik forventes i efteråret 2017, og hele projektet forventes at stå færdig til sommer 2018.

Udbygning af motionscenteret i UKI

Der er bevilliget penge til en udvidelse af motionscenteret i UKI. Første spadestik forventes i efteråret 2017, og tilbygningen forventes at stå helt færdig i februar 2018.

Ny kunstgræsbane

Der bliver anlagt kunstgræs på fodboldbanen ud mod Skolevej. Gravearbejdet er igangsat og projektet forventes færdigt i uge 45.

Ullerslev-Centeret

Det har længe været en udfordring, at få alle lokaler i Ullerslev-Centret udlejet. Ullerslev-Centret er privat ejet, og ændringer kræver interesserede investorer og samarbejde mellem disse, nuværende ejere og kommune. Kommunen har sagt god for at udarbejde en ny lokalplan for området, der muliggør en anvendelse til boliger. En sådan ændring vil skulle tage hensyn til det eksisterende erhverv. Tidspunktet for påbegyndelse af arbejdet afhænger af interesse fra ejere og nye investorer.

Planer for nye udstykninger

I kommuneplanen er de kommende arealer til nye byggegrunde udlagt i forlængelse af den eksisterende by, langs Kertemindevej. Kommunen har været i gang med en dialog med Udvikling Ullerslev vedr. placeringen af fremtidige byggegrunde, og har undersøgt muligheden for en alternativ placering øst for Skellerupvej. Der tages stilling til det alternative forslag sammen med vedtagelse af kommuneplan 2017. Kommuneplan 2017 vedtages endeligt i december 2017. Herefter inviteres Ullerslevs borgere til at deltage i et forløb med omtrent 3 møder fordelt over et par måneder, hvor borgerne kan være med til at påvirke udformningen af en helhedsplan for arealerne, der skal udlægges til nye udstykninger.

Masterplan Ullerslev

Der ønskes en Masterplan for Ullerslev – en plan i ord, der beskriver retningen, ønskerne og ånden for Ullerslev. Kommunen har skrevet et udkast og får feedback fra på Udvikling Ullerslev i efteråret, hvorefter planen sendes i høring i byen. Herefter bliver planen tilrettet og sendt til orientering hos politikerne.

Projekter, der kan tages op

Diverse stiruter

Flere borgere – særligt fra gruppen for stier og grønne områder – har udtrykt interesse for en samlet oversigt over stier i og omkring Ullerslev. Der er et ønske om at markere ruterne på et samlet kort, i en folder og/eller via internettet. Flere af stierne løber over privat ejet jord, og her er det vigtigt at have en fælles forståelse og aftale med lodsejerne. I arbejdsgruppen for stier og grønne områder blev der opnået enighed om, at dette var en opgave, der var oplagt at løfte blandt borgerne, mens kommunen kan stå bi med afklaring af eventuelle tekniske spørgsmål og lignende. En oplagt og ønsket forbindelse er ud til ”Hønsebjerget” nord for byen.

Tilbud til andre udvalgte målgrupper

I Ullerslev er der gang i sporten – men lidt mindre gang i fritidsinteresser for dem, der vil noget andet. Derfor er der flere der drømmer om, at man finder på tiltag, der kan være med til at give et bredere tilbud, især også til de unge.

Asfaltering af stistrækninger

Der er stier mange steder i Ullerslev. Nogen af dem er asfalterede, og nogen er grusbelagte. Der har været ønske fra flere sider af, om at asfaltere nogle af stistrækningerne – f.eks. i fra Lervadvej til L.kr. Larsensvej og fra Kirsebærhaven til Fasanvej. Ligeledes har andre ønsket asfalt på andre stistrækninger. I de fleste tilfælde er der delte meninger om, hvorvidt asfalt er nødvendigt eller ønskeligt. I første omgang blev strækningerne ved Lervadvej – L.kr. Larsensvej og Kirsebærhaven – Fasanvej fravalgt, da fordi mængden af puljemidler for 2016 og 2017 ikke kunne dække samtlige projekter.

Et udsigtstårn i Ullerslev

Ideen om et udsigtstårn i Ullerslev har været oppe og vende. For at føre idéen ud i livet, må man finde et sted, hvor lodsejeren vil acceptere, at der opstilles et tårn (hvad enten området er privat eller offentligt). Det vil også være nødvendigt at finde et sted, hvor naboerne ikke oplever indbliksgener. Endelig skal der findes midler til skitser, materialer og arbejdskraft.

Afsluttede projekter

Belysning i Bondemosen

Der er frigivet midler til belysning langs stien i Bondemosen, der går fra Lervadvej til Kr. Lundsvej. Belysningen sættes op på de arealer, der er kommunalt ejede, da det er her kommunen har råderet. Det betyder, at der opstilles belysning på det meste af stien, men at der fortsat vil være en strækning i midten uden lys. Belysningen er blevet opstillet i sommeren 2017.

Belysning Kirsebærhaven – Fasanvej

Der er afsat midler til belysning på strækningen mellem Kirsebærhaven og Fasanvej. Lamperne er blevet opstillet i sommeren 2017.

TrimTrail Ullerslev

Ideen om en løbebane med træningsredskaber udsprang i arbejdsgruppen for stier og grønne områder. Det, der startede som en simpel redskabsbane, blev til en fitnessrute og en samarbejdsaftale med Kompan, hvor Ullerslev fungerer som testcenter, og hvor det er idéen at komponenterne skal udskiftes i takt med at KOMPAN udvikler nye elementer. På nuværende tidspunkt afventes en ”tidstager”, der skal opstilles ved grusstien i den sydlige del af Bondemosen. Ruten blev indviet i juni 2017, og på den vis er projektet afsluttet.
Imidlertid fortsætter nu en ”driftsfase”, hvor det fulde potentiale af aftalen skal udmøntes. Der skal findes en form, hvor byen får mest muligt ud af banen og samarbejdsaftalen.

Sti ved Kirsebærhaven

Det er nu muligt at gå hele vejen rundt om søen ved Kirsebærhaven. Stien går gennem en mindre skovbevoksning. Idéen til stien udsprang i arbejdsgruppen for stier og grønne områder.

Generel forskønnelse – drift

Man bliver aldrig færdig med at holde byens grønne pletter, veje og bænke ved lige. Men nogle gange kan man gøre et godt indhug. På baggrund af borgernes ønsker blev der i 2016 frigivet ekstra midler til forskønnelse i Ullerslev, og derefter blev der plantet blomster, klippet buske, sat nye bænke ud m.v.

Langsigtet tegning for Udvikling af Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (UKI)

Der er blevet lavet en tegning for det samlede UKI, der tager stilling til indendørsarealerne, mulige fremtidige anvendelsesmuligheder og potentielle udbygninger.
Tegningen er lavet med det lange perspektiv for øje, således at beslutninger om fremtidige ændringer kan foretages på et sammenhængende og velovervejet grundlag.

Gammel Kiwi

I perioden efter, at KIWI flyttede op til hovedvejen, stod den tidligere KIWI-bygning tom, og havde en uheldig virkning på oplevelsen af centerområdet i byen. Ved det store borgermøde i januar 2016 var det et stort ønske at finde en anvendelse, så bygningen, der er meget centralt placeret, ikke stod tom. I dag byens SPAR købmand rykket ind.

Projekter, der er lagt til side

En hævet træsti inde i Bondemosen

Hvis man måler på biodiversitet, er Bondemosen noget af det mest spændende natur i kommunen, hvilket gør den værd at besøge, men hvilket også betyder, at man må passe godt på den. Ideen om at lave en hævet træsti inde i Bondemosen kan desværre ikke føres ud i livet, fordi næsten hele Bondemosen er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven, og derfor må man ikke lave tilstandsændringer.

Sidst opdateret september 2017.

Sidst opdateret 06. februar 2019