Vindmølleplan for Nyborg Kommune

Byrådet har vedtaget en ny vindmølleplan for Nyborg Kommune.

En vindmølle

Baggrunden er, at regeringen har pålagt kommunerne at planlægge for mere vindenergi, som bidrag til, at vi på sigt skal være uafhængig af fossile brændsler  – kul, olie og naturgas.

Temaplan for vindmøller

Nyborg Byråd vedtog 19. juni 2012 en Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune, som samtidig er tillæg nr. 1 til kommuneplanen.

Vindmølleplanen udpeger 11 områder, hvor der kan planlægges for nye vindmøller eller hvor eksisterende møller kan udskiftes. I et af områderne - ved Svindinge, er der ikke opstillet vindmøller i dag. I alle de udlagte områder kan vindmøller opstilles med en maks. totalhøjde på 80 meter.  

I forhold til Forslag til vindmølleplan har Byrådet besluttet at udtage 3 vindmølleområder – områderne Skalkendrup, Anhof og Hannesborg.

Området Hannesborg er udtaget, da området er omfattet af radiokædetrace.
Området Anhof er udtaget efter indsigelse fra Naturstyrelsen.
Området Skalkendrup udtages ud fra en helhedsvurdering.

Kommuneplantillægget erstatter de hidtil gældende retningslinjer i Kommuneplan 09´. I Kommuneplan 09´ er der ikke givet mulighed for opstilling af nye møller eller udskiftning af eksisterende vindmøller. Det sker med dette kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæggets formål er således:

  • at udpege nye områder for vindmølleopstilling i Nyborg Kommune
  • at fastlægge retningslinjer for opstilling af vindmøller i områderne
  • at fastlægge rammer for den videre planlægning (lokalplanlægning) for de enkelte områder
  • at fastlægge retningslinjer for opstilling af de såkaldte husstandsmøller (op til 25 meter i højden)
  • at sikre en hensigtsmæssig placering af vindmøller med mindst mulig påvirkning for borgere, natur, landskab og kulturmiljø

Vindmølleplanen er således en samlet plan for, hvor der kan opstilles vindmøller i Kommunen. Efterfølgende skal der ved et konkret ansøgt projekt, udarbejdes en lokalplan og den såkaldte VVM-screening, der vil redegøre mere detaljeret for projekternes påvirkning af omgivelserne, bl.a. i form af visualiseringer for møllernes placering i landskabet, og for at undgå støjpåvirkning til nabobeboelser. Ved lokalplanlægningen vil der blive mulighed for at gøre indsigelser og komme med bemærkninger.

Vindmølleplanen træder i kraft fra 10. juli 2012 og er annonceret gældende fra denne dato. 

Se Kommuneplantillæg nr. 1 - Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

Vindmølleplanen kan endvidere rekvireres i Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. 6333 6821.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1 (Bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at byrådet har haft hjem­mel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet efterdin opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klages skal indgives skriftligt til: Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på email: nmkn@nmkn.dk

Vejledning til klageformular og gebyrregler fås i Teknik-, og Miljøafdelingen tlf. 6333 6821 eller mail jlu@nyborg.dk

Klagen skal være Natur- og Miljøklagenævnet i hænde inden 4 uger regnet fra 10. juli 2012. Hvis De vil ind­bringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra dags dato.

Teknik- og Miljøafdelingen

Sidst opdateret 06. februar 2019