Drikkevand

Nyborg Kommune er myndighed på drikkevandområdet.

Ny drikkevandsbekendtgørelse

Den nye udgave af drikkevandsbekendtgørelsen trådte i kraft 27. oktober 2017. Bekendtgørelsen rummer en del ændringer i forhold til tidligere udgaver. Blandt andet skal vand fra nogle anlæg ikke længere kontrolleres.

Se drikkevandsbekendtgørelsen her

Drikkevand fra egen brønd, boring eller kilde

Hvis drikkevand fra egen brønd, boring eller kilde udelukkede leveres til eget brug – altså til 1 husstand – er vandet fra anlægget ikke længere omfattet af den offentlige kontrol. Der er således ikke krav om, at vandet fra disse anlæg skal kontrolleres.

Hvis vandet bruges i forbindelse med en kommerciel eller offentlig aktivitet (drikkevand i udlejningsejendomme eller i ejendomme med dagpleje, vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vask af malkerekvisitter m.v.), eller hvis drikkevandet bruges af mere end 1 husstand, så skal vandet fortsat kontrolleres i henhold til kravene i bekendtgørelsen.

Nyborg Kommune anbefaler, at drikkevand fra alle private anlæg kontrolleres, så den enkelte husstand kan tage forholdsregler, hvis det viser sig, at vandet indeholder stoffer, som kan være forbundet med sundhedsfare.

Drikkevand fra vandværk

Vand, der leveres fra vandværk, skal overholde drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav ved forbrugers taphane. Den enkelte forbruger har ansvar for, at egne vandinstallationer og vandledninger er tætte og velholdte. En utæt vandledning på en ejendom, hvorfra der udtages en vandprøve, kan forårsage manglende overholdelse af kvalitetskravene. Når vandværket har dokumenteret, at den manglende overholdelse af kvalitetskravene skyldes ejendommens vandinstallationer eller vandledninger, påhviler det ejeren af ejendommen at sikre, at kvalitetskravene overholdes.

Indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen

Byrådet i Nyborg Kommune har 19. december 2017 vedtaget en indsatsplan, der skal beskytte kommunens drikkevandsressource mod forurening. Indsatsplanen med bilag beskriver retningslinjer og foranstaltninger, der gælder for kommune, region, vandværker, borgere og virksomheder. Af planen fremgår blandt andet, at brønde og boringer, som ikke længere anvendes til drikkevand, og som ikke har en gyldig indvindingstilladelse, skal sløjfes senest 4 år efter vedtagelsen af indsatsplanen. Der kan gives tilladelse til anvendelse af vandet til erhvervsformål, såfremt behovet til dette formål er over 500 m3 vand årligt. Ansøgning herom skal sendes til Nyborg Kommune.

Det er ejerens ansvar, at sløjfning af ejendommens boring eller brønd anmeldes til kommunen mindst 14 dage før, sløjfningen foretages.

Hent skema til anmeldelse af sløjfning her

Det er et krav i lovgivningen, at sløjfning foretages af firmaer, der er uddannet hertil. Firmaer, der må foretage sløjfning af brønde og boringer, ses på GEUS hjemmeside ved at følge nedenstående link.

GEUS hjemmeside

Indsatsplanen kan ses her

Bilag til indsatsplanen kan ses her

Det tilhørende digitale kort kan ses her

På kortet vises bl.a. vandværkernes boringer og forskellige beskyttelseszoner. På kortet er det muligt at foretage adressesøgning og dermed se, hvilke beskyttelseszoner ens egen ejendom er omfattet af.

Beredskabsplan

Nyborg Kommune og vandværkerne har udarbejdet en plan for, hvorledes beredskabssituationer og driftsforstyrrelser i vandforsyningen skal håndteres.

Læs mere her

Sidst opdateret 18. februar 2021