Jordflytning

Jordflytning og undersøgelser af jord skal ske efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen eller efter nærmere aftale med kommunen.

Inden du flytter skal du anmelde evt. forurenet jord fra:

  • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet V1 og V2
  • Jord fra en kortlagt del af en grund
  • Jord fra en offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede og lettere forurenede områder
  • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Hvis den samlede jordmængde er mindre end 1 m³ jord kan private husstande gratis benytte nærgenbrugsstationerne uden anmeldelse.

Virksomheder kan ikke benytte nærgenbrugsstationerne men derimod anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³.

Digital anmeldelse af jordflytning

Du kan anmelde din jordflytning i den gule boks i højre side.

Du skal logge dig på som ny anmelder, inddatere e-mail og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Vi modtager din anmeldelse via mail. Når vi godkender anmeldelsen sender jordweb en mail til dig og en mail til modtageanlægget, så de er orienteret om at der er jord på vej.

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyseblanketter samt et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.

Det er gratis at anvende jordweb.dk. Har du brug for hjælp til at logge dig på jordweb.dk, kan du ringe til Marie-Louise Jäger H. Pedersen, tlf. 6333 6885, e-mail: mljp@nyborg.dk

Anmeldelse på skema

Du kan også sende en anmeldelsen til Nyborg Kommune, Natur og Miljø, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Skema til anmeldelse af jordflytning.

Har du flere slags jord, skal du sende et skema for hvert enkelt parti af jorden. Har du brug for hjælp til at udfylde skemaet, kan du kontakte Marie-Louise Jäger H. Pedersen, tlf. 6333 6885, e-mail: mljp@nyborg.dk

Dokumentation og plan for håndtering af jorden

Der er kommet nye regler fra 1. januar 2008 for dokumentation af jorden. I bilagene til jordflytningsbekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord kan du se kravene til:

  • Udtagning af prøver.
  • Antal prøver.
  • Analyser (stoffer og metoder).
  • Inddeling i forureningskategorier.
  • Dokumentation af ren jord i intakte jordlag.

Bekendtgørelsen opdeler jorden i 3 hovedgrupper, hvor:
Kategori 1 er jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet. Kategori 1 jord kan du bruge frit de fleste steder, men der kan være skrappere krav eksempelvis i naturområder og på landbrugsjord.
Kategori 2 er lettere forurenet jord.
Kraftig forurenet jord, er jord, der indeholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 og 2.

Prøver af jorden

Du kan få prøverne taget på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre det.

For at du kan planlægge din prøvetagning er det vigtigt at du kender den historik, der er på arealet. Ved opgravningen skal du som minimum adskille fyldjord og intakt jord. Du skal også afgrænse de kraftigere forureninger (hotspots) og håndtere dem hver for sig. Kraftigere forureninger må du ikke blande med kategori 1 og 2 jord.

Du skal altid have taget prøver af fyldjord. For intakt jord behøver du kun prøver, hvis arealet er kortlagt eller hvis der er viden om at fyldjorden er mere forurenet end kategori 2.

Antallet af prøver afhænger både af, hvor jorden kommer fra, og hvor du flytter jorden hen. For uforurenet og lettere forurenet jord er udgangspunktet mindst 1 prøve pr 120 tons. Skal du anvende jorden som uforurenet eller kommer den fra et kortlagt areal stiger kravet til mindst 1 prøve pr. 30 tons. På kortlagte arealer kan antallet af prøver sænkes, hvis kommunen har godkendt en plan for håndtering af jorden.

Modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal have taget. Kontakt derfor altid modtageren, inden du får taget dine prøver.

Hvornår må du flytte jorden? 

Flytter du jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden, så snart du har anmeldt. For kortlagte arealer gælder det dog kun, hvis du også har en jordhåndteringsplan, som er godkendt af Miljøafdelingen.

Ønsker du at flytte jorden andre steder hen - eller har du ikke en godkendt plan - må du ikke flytte jorden, før Industrimiljø har accepteret flytningen, eller der er gået 4 uger fra anmeldelsen. I de 4 uger kan kommunen kræve supplerende oplysninger, hvilket kan forlænge fristen.

En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Hvor må du flytte forurenet jord hen?

Du kan selv vælge, hvor du kører jorden hen, hvis det er til et godkendt anlæg.

Hvordan bortskaffer du ren jord?

Ren jord må du i princippet anvende frit. Men ren jord er ikke det samme overalt. Hvis jorden skal bruges i byområder, vurderer vi om den er ren nok til at opfylde kravene til kategori 1 jord (se bilag 3 i bekendtgørelsen). Skal jorden anvendes i landbrugs-, natur- eller skovområder gælder lidt skrappere krav. Endelig skal du være opmærksom på, at råstofgrave, som må modtage ren jord, ofte har skærpede krav til jorden.

Små mængder ren jord (under 1 m³), kan private aflevere på genbrugspladsen.

Ren jord, som ikke er omfattet af anmeldepligten, kan du også anvende frit. Kommunen kan dog bede dig om at dokumentere, at jorden, du bortskaffer eller har modtaget, er ren.

Anmeld jordflytning

Sidst opdateret 11. oktober 2018