Oversvømmelser og ekstrem nedbør

I de senere år er der kommet øget fokus på klimaforandringer generelt og dermed også på konsekvenserne heraf. Denne information tager udgangspunkt i oversvømmelser fra havet og ekstrem nedbør og giver et overblik over, hvem der har ansvar for hvad.

Uanset, om der er tale om oversvømmelser, der kommer fra havet eller oversvømmelser som et resultat af for meget nedbør, så kan konsekvenserne være store. Derfor er det generelt en god ide at holde øje med DMI´s prognoser. 

Når DMI varsler om ekstremt vejr er deres prognoser vedrørende oversvømmelser fra havet forholdsvis præcise, hvorimod et varsel om ekstrem regn er sværere at forudsige, og der kan være store lokale forskelle. Uanset, om det er ekstrem nedbør eller det er oversvømmelser fra havet, er det dog en hændelse, der som udgangspunkt ikke er akut i beredskabsmæssig forstand.

Det betyder at ansvaret for opgaverne er fordelt på følgende måde:

Grundejer

Generelt er det sådan, at ansvaret for at sikre fast ejendom mod oversvømmelser fra ekstrem nedbør eller oversvømmelser fra havet påhviler ejendomsejer selv.

Ekstrem nedbør

Det er husejerens (borgerens) ansvar, at nedløbsrør, tagrender, brønde og kloakker på grunden fungerer, så regnvandet bliver ledt væk.

Oversvømmelse fra havet

Når det gælder kystsikring herunder sikring mod oversvømmelser er det grundejerens (borgerens) eget ansvar, opgave og udgift.

I henhold til kystbeskyttelsesloven er det således grundejerens ansvar at beskytte sin ejendom mod stormflod. Grundejernes ansvar skal ses i sammenhæng med, at det i udgangspunkt er grundejerens interesser og behov, som beskyttelsen skal tilgodese.

Beskyttelse mod oversvømmelse indebærer dog som regel løsninger, der kræver, at flere grundejere går sammen om et projekt, jf. kystbeskyttelsesloven. 

Kommune

Kommunernes ansvar er helt overordnet at sikre fortsat drift af kommunale opgaver.

Det betyder at kommunen skal sikre egne bygninger mod oversvømmelse, skilte kommunale veje der er eller kan blive oversvømmede, og derudover løse kommunale serviceopgaver, som kommunen løser til daglig.

Ekstrem nedbør

I forhold til at mindske risikoen for oversvømmelser som følge af regn, er forsyningsselskaberne, kommunerne og Beredskabet endvidere vigtige aktører.

Forsyningsselskaber skal sørge for, at vandafledningssystemerne lever op til det vedtagne serviceniveau og dermed håndterer al hverdagsregn.

Oversvømmelse fra havet

En kommune kan efter kystbeskyttelsesloven yde et væsentligt bidrag til beskyttelsen mod oversvømmelse ved stormflod. Kommunerne kan således på opfordring af flere grundejere eller af egen drift planlægge og gennemføre (og finansiere) foranstaltninger for sammenhængende kyststrækninger med flere grundejere.

Kommunerne har endvidere hjemmel i kystbeskyttelsesloven til at pålægge grundejere at betale til kystsikring, både hvis grundejerne har en direkte og en indirekte fordel deraf.

Beredskab Fyn

Beredskab Fyn har ansvaret for at hjælpe mennesker i overhængende fare. Derudover har Beredskab Fyn ansvar for at sikre fremkommelighed for redningskøretøjer.

Beredskab Fyn har aftalt med de ni ejerkommuner at prioriteringen af Beredskab Fyns indsats omhandler

  1. sikre at hændelserne ikke koster liv
  2. sikre samfundsvigtige institutioner, f.eks. plejehjem, skoler m.m.
  3. sikre kritisk infrastruktur, herunder elforsyning, vigtige veje og viadukter m.v.

Beredskab Fyn har udarbejdet planer for dette i samarbejde med kommunerne.

Sidst opdateret 18. november 2019