Udspredning af husdyrgødning

Vi oplever, at vi får en masse henvendelser om udspredning af gylle og de tilhørende lugtgener.

Der er stramme regler på området, som du kan læse nedenfor:

  • På marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder må der ikke udbringes husdyrgødning på lørdage og søn- og helligdage.
  • Udbringning af husdyrgødning må ikke give anledning til unødige gener.
  • Husdyrgødning der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.
  • Udspredningen må ikke ske på en måde så der er risiko for at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb eller søer, for eksempel ved tøbrud eller kraftigt regnvejr.

Udbringning af flydende husdyrgødning

  • skal ske ved slangeudlægning, nedfældning e.l.
  • må på sort jord og græsmarker kun ske ved nedfældning

Hvornår må der spredes husdyrgødning?

Flydende husdyrgødning

Som udgangspunkt må der ikke udbringes flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar, men der er mange undtagelser.

Der må således bl.a. udbringes flydende husdyrgødning: Fra høst til 1. oktober:

  • på etablerede overvintrene fodergræsarealer
  • på arealer der skal anvendes til vinterraps den kommende vinter

Fra høst til 15. oktober:

  • på frøgræsmarker, hvor der er indgået kontrakt med et frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson

Fast husdyrgødning

Fast husdyrgødning må ikke udbringes i perioden fra 15. november til 1. februar.

Det er skidt at køre gylle ud på frost og sne.

Efter den generelle regel i husdyrgødningsbekendtgørelsen er det forbudt at udbringe flydende husdyrgødning fra høst til 1. februar. Samtidig må husdyrgødningen ikke udbringes på arealer, hvor der er fare for at gødningen kan strømme til søer eller vandløb, herunder dræn, ved tøbrud eller regnskyl. Miljøstyrelsen har skrevet til kommunerne, at reglen skal fortolkes restriktivt. Når alle marker er dækket af sne, og der er dyb frost i jorden, betyder det, at der på mange arealer er ekstra stor risiko for, at gylle udbragt i februar eller marts måned vil strømme til vandløb og søer, når det begynder at tø.

Reglerne vedr. udbringning af husdyrgødning fremgår af kap 11 i Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Se bekendtgørelsen her

Sidst opdateret 08. maj 2018