Beskyttelse naturtyper og arter

Nogle naturområder er beskyttede for at bevare områdernes særlige karakter, herunder karakteristiske dyre- og plantearter. Det er kommunen, der er myndighed på området og varetager tilsynet med områder beskytter jf. § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 er alle søer, moser, enge, overdrev, strandenge og heder, der opretholder et specifikt areal, beskyttede. Beskyttelsen betyder, at der ikke må ske ændringer af tilstanden af den enkelte naturtype.

Naturtyperne, der benævnes "§ 3 beskyttede naturtyper", dækker bl.a. følgende: 

  • Søer. 
  • Udvalgte vandløb. 
  • Moser, vandhuller, branddamme, gadekær, skovbevoksede moser og visse tekniske anlæg som fx regnvandsbassiner.
  • Ferske enge.
  • Overdrev.
  • Strandenge.
  • Heder.

I nedenstående, er det angivet ved hvilken mindstestørrelse, en given naturtype er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Naturtyper omfattet af naturbeskyttelsesloven
Naturtype Areal
Søer > 100 m2 
Moser > 2500 m2 
Enge > 2500 m2 
Overdrev > 2500 m2
Strandenge > 2500 m2 
Heder > 2500 m2 

Der er dog undtagelser for naturtyper, der ikke opfylder mindstekravene. En naturtype, der enkeltvis er < 2500 m2, men som i sammenhæng med andre tilstødende naturtyper udgør et areal på > 2500 m2, er omfattet af beskyttelsen.

Gødskning i § 3 områder

I foråret 2016 har regeringen vedtaget lovforslag om ophævelse af sprøjte/gødskningsforbuddet på § 3 arealer. Lovforslaget betyder, at man fortsat må gødske på de § 3 områder, der altid har været gødsket. Arealer, der ikke før har været gødsket, må fortsat ikke gødskes. Gødskningen ændrer sammensætningen af flora og fauna i området og afslører sig i de plante-registreringer, som kommunen foretager med jævne mellemrum.

Dispensation

Har du som lodsejer et ønske om at foretage en ændring af tilstanden af en beskyttet naturtype på din matrikel, søger du kommunen om dispensation hertil. Det gælder også, hvis du ønsker at foretage en egentlig naturpleje af en naturtype, f.eks. rydning af uønsket opvækst, oprensning, eller uddybning og udvidelse af en sø. Læs mere om hvad der kræver dispensation i vejledning til naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Påbud

Bliver kommunen opmærksom på, at der er sket ændringer af en naturtype, uden at der er opnået en dispensation, er kommunen forpligtiget til at udfærdige et påbud. Et påbud vil indeholde en tidsfrist for hvornår naturtypen skal være bragt tilbage til sin oprindelige tilstand.

Er der beskyttet natur på din ejendom?

Download app for beskyttet natur og se, om der er beskyttet natur på din ejendom.

App for beskyttet natur

Find svaret på KortInfo med naturlag

Vejledning: Når du åbner Kortinfo finder du "Danmarks Arealinformation" i fanebladet tv. Herefter klikker du på "Naturbeskyttelse og Natura2000.." og herunder finder du "Beskyttede naturtyper", som du hakker af ved i boksen tv. Du zoomer ind på kortet ved at dobbeltklikke på det, der hvor du gerne vil zoome ind. 

Er du i tvivl om, hvilke registreringer der ligger på din matrikel, og hvilke forpligtigelser der knytter sig dertil, er du altid velkommen til at kontakte Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling.

Ud over § 3 beskyttede naturtyper findes der 3 internationalt beskyttede naturområder i Nyborg Kommune. Disse kan du læse mere om i menuen til venstre under "Natura 2000".

Du kan få gode råd til hvordan du plejer dit naturområde via den digitale naturplejeguide.

Naturplejeguiden

Arter

Visse plante- og dyrearter er i alle livsstadier beskyttede jf. Naturbeskyttelseslovens § 29a. Yngle- og rastesteder for visse pattedyr er beskyttede jf. § 6a i BEK af lov om jagt- og vildtforvaltning, mens visse dyre- og plantearter er fredede jf. § 1 i artsfredningsbekendtgørelsen.

Nogle plante-, svampe og dyrearter er internationalt beskyttede. Det gælder bl.a. mange fugle, padder, plantearter, som fremgår af Bilag II og IV af EU´s habitatdirektiv.

Klokkefrø

Nyborg Kommune huser en af landets få bestande af Klokkefrø, Bombina bombina. Klokkefrø er beskyttet i hele EU og kommunen har derfor en særlig forpligtelse til at sikre artes levesteder og bestandens overlevelse.

Læs mere om de tiltag vi laver for Klokkefrø i menuen til venstre under Natura 2000, Søer ved Tårup og Klintholm og under Naturprojekter.

Sidst opdateret 09. april 2018