Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelsesloven fastsætter regler for byggeri og anlæg nær skove, strande, vandløb og søer, fortidsminder og kirker.

Kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra skov-, sø- og å-, fortidsminde- og kirkebeskyttelseslinjerne. Kystdirektoratet kan i særlige tilfælde meddele dispensation i forhold til strandbeskyttelsen.

Se mere på www.kyst.dk

I fredskov gælder særlige regler jf. skovloven, som forvaltes af Miljøstyrelsen.

Se mere på www.mst.dk

Kort om de forskellige beskyttelseslinjer

§ 15 Strande

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, beplantes, foretages terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign, Der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

§16 Sø og å

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje.

§ 17 Skove

Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 meter fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov.

§18 Fortidsminder

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.

§19 Kirker

Der må ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

For alle beskyttelseslinjer er der særlige forhold og undtagelser. Kontakt kommunen hvis du skal bygge eller foretage ændringer indenfor en beskyttelseslinje eller hvis du er i tvivl, om en aktivitet kræver tilladelse.

Sidst opdateret 20. december 2017