Færdselsregler i naturen – kort fortalt

Du må gerne færdes i naturen, men især på privat ejendom er der nogle regler du skal overholde.

Reglerne er beskrevet i naturbeskyttelseslovens § 22 – 29

Som besøgende i naturen bør du vise hensyn til dyr, planter, andre brugere og ikke mindst til de mennesker der har deres erhverv i naturen og det åbne land, bl.a. land- og skovbrug. Du skal respektere skilte, hegn og privatlivets fred. Husk, at hunden som udgangspunkt skal være i snor. 

Hvor færdsel til fods nedenfor er tilladt, er det tillige tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3- hjulede knallerter for handicappede, og trække cykler, barnevogne o. lign.

Strande

På strande må du færdes mellem vandkanten og den faste grønne vegetation og du må tage ophold og bade. På private strande må ophold og badning dog ikke ske nærmere end 50 meter fra beboelse. Du må færdes og tage ophold på tilstødende udyrkede arealer, dog ikke hegnede arealer hvor der går dyr. På private arealer må du kun færdes og tage ophold fra kl. 6 til solnedgang.

Hunde skal føres i snor fra 1. april – 30 september.  Ridning på den ubevoksede strandbred er tilladt i perioden 1. september til 30. maj.

Offentlige skove

I skove tilhørende kommuner, Staten, Folkekirken og offentlige stiftelser må du færdes til fods overalt hele døgnet. På cykel må du færdes hele døgnet på veje og stier. Ophold skal være mindst 50 meter fra beboelse. Ridning er kun tilladt med ejerens tilladelse. Du må indsamle bær, nødder, svampe, kogler og lignende til eget forbrug.

Hunde skal føres i snor med mindre andet er oplyst ved skiltning.

Private skove

I private skove må du færdes til fods og på cykel på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Du må kun færdes udenfor veje og stier med ejerens tilladelse. Ophold må ikke finde sted nærmere end 150 meter fra beboelse og driftsbygninger. Ridning er kun tilladt med skovejerens tilladelse, dog er ridning tilladt på private fællesveje der fører gennem skoven. Bær, nødder, svampe mm. som kan nås fra veje og stier må indsamles til eget forbrug. Ejeren kan lukke skoven på dage hvor der afholdes jagt eller foregår farligt skovarbejde.

Hunde skal føres i snor.

Veje og stier i det åbne land

I det åbne land må du færdes til fods og på cykel døgnet rundt ad private og offentlige veje og stier.

Udyrkede arealer 

På private udyrkede og ikke indhegnede arealer må du færdes til fods fra kl. 6 om morgenen til solnedgang. Du må ligeledes færdes på private indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende dyr, og hvis der er adgang gennem låger, led, over stenter eller lignende. Ejeren kan dog ved skiltning forbyde adgangen til hegnede arealer på dage hvor der afholdes jagt eller udføres intensivt markarbejde. Du må ikke tage ophold nærmere bygninger end 150 meter. Hunde skal altid føres i snor.

På offentligt ejede  udyrkede arealer er færdsel tilladt hele døgnet.

Sejlads

Sejlads er ikke tilladt på de større vandløb i Nyborg Kommune, dog er sejlads tilladt på voldgravssystemet og opstrøms Ladegårds Å til broen ved Ladegårdsvej.

Dette kræver tilladelse

Træklatring, brug af metaldetektor, indsamling af brænde, fiskeri i søer og vandløb, jagt, handel, teltning, overnatning og større arrangementer over 30 deltagere.

Du kan læse mere om adgangsreglerne på nedenstående links.

Hvor må jeg færdes?

Miljøstyrelsen

Friluftsrådet

Sidst opdateret 19. marts 2018