Naturråd og Grønt Danmarkskort

Læs om kommunens arbejde med processen for udpegning af Grønt Danmarkskort og arbejdet med Naturråd.

Grønt Danmarkskort

Nedenfor kan du læse kort om processen for udpegning af det grønne danmarkskort i Nyborg Kommune.

Kommunerne skal jf. § 11a, stk. 2 i den nye planlov udlægge Grønt Danmarkskort. Det grønne danmarkskort skal samles i et naturtema i kommuneplanen. Kortet skal sikre en indsats for større og mere sammenhængende naturområder, som skal bidrage til at understøtte FN´s og EU´s mål for biodiversitet i 2020. Kortet skal, når det er udpeget, fungere som et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj som vil kunne anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af naturindsatser.
I Nyborg Kommune udarbejdes Grønt Danmarkskort i løbet af 2018. Kortet udarbejdes som tillæg til den eksisterende kommuneplan.

Jf. BEK nr. 971 om etablering af lokale naturråd, § 6, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen, som varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd, jf. § 2, stk. 2-3, sikre, at det lokale naturråd inddrages i kommunalbestyrelsernes forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort med udgangspunkt i:

  1. relevante udtræk fra Digitale Naturkort,
  2. eksisterende Natura 2000-områder på land,
  3. områder, som vurderes at udgøre eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne,
  4. områder, som vurderes at udgøre nye naturområder, der kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder, og
  5. områder, som vurderes at udgøre naturområder, der samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

Oprettelse af Naturråd på Fyn

I henhold til Lov om Planlægning skal der oprettes et naturråd på Fyn (Middelfart undtaget). Naturrådet skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker.

Faaborg-Midtfyn Kommune er udpeget som sekretariatskommune. Læs mere her:

Naturråd Fyn

Følgende organisationer eller foreninger kan anmode om at indgå i naturrådet på Fyn:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant til naturrådet.

Naturråd består af højst 20 medlemmer

Naturrådet kan højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur – altså en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side.

Derudover finder ligestillingsloven anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen kan kravet fraviges. Hvis det er tilfældet skal I kort redegøre for det i forbindelse med anmodningen om at indgå i naturrådet.

På baggrund af de anmodninger om deltagelse der indkommer, vil sekretariatskommunen, i samråd med de øvrige kommuner, sammensætte et naturråd med en ligelig vægtning af interesser og køn.

Derudover deltager en observatør fra hver kommune.

Anmodning sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune

Anmodning om oprettelse af et naturråd skal sendes til sekretariatskommunen senest fredag 22. december 2017 på mail til gikje@fmk.dk. Anmodning skal indeholde navn på organisation/forening, navn, mail og tlf.nr. på medlem og suppleant.

Oprettelse af Naturråd

Naturrådets oprettelse og medlemmer bliver offentliggjort på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

Læs om naturrådet her

Sidst opdateret 03. marts 2020