Kontrol af badevandskvaliteten

Nyborg Kommune fører tilsyn med badevandet for at fastlægge badevandskvaliteten og for at sikre, at badevandet ikke er forurenet.

Kommunen udarbejder hvert år inden 1. april en kontrolplan for overvågningen af badevandskvaliteten. Kontrolplanen omfatter en tidsplan for prøveudtagning på 11 badestationer, som er vist med en blå prik på nedenstående billede.

De 11 badestationer i Nyborg Kommune.

 

Derudover udtages badevandsprøver på 17 kontrolstationer med henblik på afgrænsning af kendte forureningskilder, som typisk kan være å-udløb og udledning fra overløbsbygværker efter store regnskyl.

Prøveudtagningen og analysen udføres iht. kontrolplan af akkrediteret laboratorium, som pt. er Milana A/S. Der undersøges for bakterierne E.coli og Enterokokker, som er gode indikatorer for om badevandet indeholder andre sygdomsfremkaldende bakterier.

Klassifikation

Badevandet bliver hvert år efter badesæsonens ophør,  på baggrund af de seneste 4 badesæsoners prøveudtagninger klassificeret i 4 kategorier, udmærket kvalitet, god kvalitet, tilfredsstillende kvalitet og ringe kvalitet. Klassifikationen fastsættes efter nærmere fastsatte kriterier fra bilag 2 i Badevandsbekendtgørelse, Bekendtgørelse om badevand og badeområder nr. 917 af 27. juni 2016.

Se bilag 2 i Badevandsbekendtgørelsen her

Badevandsprofiler

For den enkelte badestation har kommunen udarbejdet en badevandsprofil, som har til formål at beskrive omgivelserne og de sundhedsmæssige risikofaktorer, samt at samle viden om mulige kilder, der kan nedsætte badevandskvaliteten omkring badestationen.

Du kan se en liste over badestationer her

Sidst opdateret 04. juni 2018