Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer må ikke opsættes uden tilladelse. Nyborg Kommune har tilsynet med bade- og bådebroer på private og offentlige strande.

Nyborg Kommune skal ansøges om tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer. Der skal søges om tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer på private og offentlige strande.

Reglerne for opsætning af bade- og bådebroer reguleres efter Transport og Energiministeriets ”Bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer” - og farvandsvæsenets standardvilkår for bade- og bådebroer.

Se bekendtgørelse om bade- og bådebroer

Krav til broens udseende mm.

 • Broen skal udføres i træ som en åben pælebro. Ønskes broen udført i andre materialer end træ, sender kommunen ansøgningen i høring hos Naturstyrelsen.
 • Broen skal udføres som enkeltbro. Platforme og sidebroer kræver særlig tilladelse. 
 • Der må ikke uden Søfartsstyrelsens tilladelse installeres belysning.
 • Broen skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand.
 • Broen må ikke hindre eller besværliggøre almenhedens færdsel langs kysten.
 • Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en stage, der rækker mindst 2 meter over vandoverfladen.
 • Hvis broen delvist inddrages om vinteren, skal de 4 yderste pæle række mindst 2 meter op over vandoverfladen.
 • Er der ikke pæle over vandet, må ingen del af broen række mere end 20 cm op over havbunden.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 • Oversigtskort, f.eks. udsnit af målebordsblad ( kort 1:25.000 fra Geodætisk Institut) og kopi af matrikelkort over den ejendom, ud for hvilken broen agtes etableret, begge med nøjagtig angivelse af broens beliggenhed, samt oplysning om ejendommens matrikelnummer.
 • En plantegning ( set fra oven ) som viser broens nøjagtige udseende og med oplysning om broens længde og bredde.
 • Profiltegninger ( set fra siden ) med angivelse af broens højde over vandet og havbundens profil indtegnet med vanddybder langs broen.
 • Oplysninger om hvilke materialer broen ønskes udført i.

Ansøgning skal sendes til Nyborg Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg. Nærmere oplysninger kan indhentes på tlf. 6333 7946 eller e-mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Sagsgang

Når en ansøgning modtages, vurderes det om der skal fortages besigtigelse, samt om der er andre lovbestemmelser, fredninger mm. som er gældende for det pågældende område. En ansøgning vil i de fleste tilfælde blive sendt i høring hos naboejendomme og relevante myndigheder og organisationer. I nogle tilfælde offentliggøres ansøgningen med høringsfrist i lokale dagblade. Hørings- og klageperioden er 4 uger fra den dato tilladelse er meddelt. Søg derfor i god tid.

For at minimere antallet af badebroer langs kysten opfordres til, at flere grundejere i fællesskab opsætter en badebro.

Sidst opdateret 09. marts 2020