Metaldetektorer

Her kan du læse om reglerne for anvendelse af metaldetektorer på kommunale arealer

Det kræver tilladelse at anvende metaldetektor på kommunens arealer. Der skal indsendes ansøgning til kommunen på et bestemt areal, angivet på et kort med matrikel nr./adresse. Efter konkret sagsbehandling kan kommunen meddele tilladelse på nærmere betingelser. Det kan fx være aftale med en forpagter eller hensyn til det pågældende areals natur og karakter.

Ansøgningen sendes til: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk – husk at vedhæfte kort.

Hvad siger loven?

I Danmark er det lovligt at anvende metaldetektorer til at søge efter metalgenstande, uanset om de er fra oldtiden eller middelalderen (fx smykker og mønter) eller fra nyere tid (naboens bilnøgler og tabte, gangbare mønter). Der er dog visse begrænsninger, se nedenfor.

Man må beholde det man finder på nær to typer fund:

  1. Nyere genstande (fx et guldur eller et smykke fra de sidste 100 år) der er hittegods og derfor skal afleveres på nærmeste politistation. Enkelte gange er det også set, at metaldetektorførere har fundet nedgravet gods fra et tyveri eller røveri. Det skal naturligvis også meldes med det samme og direkte til politiet.
  2. Danefæ fremgår af Museumslovens § 30. Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi.

Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet. Overleveringen skal ske i samarbejde med Østfyns Museer.

Se hele Museumslovens § 30 her

Hvor må du gå med metaldetektor?
Du må anvende detektor alle steder, på nær på fredede fortidsminder og i en smal 2 meter-zone udenfor selve fredningsgrænsen. Begrænsningen fremgår af § 29 f: På fortidsminder (dvs. de fredede) og inden for en afstand af 2 meter fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

Du må altså anvende metaldetektor på alle andre arealer, uanset om de er udpeget som Kulturarvsarealer af lokal, regional, national eller international interesse. Det samme gælder øvrige kendte fundsteder for grave og eller bopladser, de såkaldte sognebeskrivelsespunkter. Der er offentlig adgang til databaser på nettet, hvor man kan søge frem til stederne og læse korte beskrivelser.

Her finder du Kulturstyrelsens database: Fund og fortidsminder

Tilladelse på kommunale arealer

Metaldetektorføreren skal kunne fremvise en gyldig tilladelse. Tilladelse vil blive meddelt for et specifikt område i en periode på max. 3 år.

Tilladelsen vil blive meddelt på en række vilkår:

  • Tilladelse gælder alene for det i tilladelsen nævnte specifikke areal og tilladelsen er personlig og må ikke overdrages til andre. Indehaver af tilladelsen kan invitere en gæst eller medhjælper med på arealet.
  • Hvis der er en forpagter eller andre brugere, er det en forudsætning, at ansøger selv kan opnå aftale med forpagteren om hvornår det er i orden, at gå på det pågældende område af hensyn til jagt, markarbejder, afgrøder eller lignende. Nyborg Kommune kan oplyse om forpagter og jagtlejer.
  • Hvis arealet sælges ophører aftalen pr. overtagelsesdatoen.
  • Tilladelse kan meddeles i bestemte perioder fx på naturområder, hvor der skal tages hensyn til flora og fauna.
  • Uanset om tilladelsen er på kultiverede arealer eller i naturområder, skal der graves nænsomt med minispade, og altid reetableres pænt og dækkes med afgravet materiale eller græstørv afhængig af områdets beskaffenhed.
  • Det er en betingelse for tilladelsen at der samarbejdes med Østfyns Museer. Genstande som museet anser for at have kulturhistorisk værdi, skal afleveres til museets ejendom, uanset om de opnår status som danefæ.
  • Meddelt tilladelse hindrer ikke, at Nyborg Kommune kan meddele lign. tilladelser til andre i samme område i samme periode.
  • Særlige forhold ved arealet kan medføre yderligere vilkår for tilladelsen.

Sidst opdateret 01. juli 2020