Kajbjerg Skov

Kajbjerg Skov er udpeget som beskyttet Natura 2000 område især på baggrund af naturtyperne Bøg på muld, bøg på kalk, ege-blandskov og elle- og askeskov, surt overdrev og strandvolde.

Området er et skovareal på 274 ha og er privatejet. Området ved Kajbjerg Skov huser vigtige levesteder for arten Stor vandsalamander og indeholder flere steder en spændende flora/fauna både udenfor og indeni skoven.

Store dele af Kajbjerg Skov drives forstligt. For at skabe bedre betingelser for arter og naturtyper i området samarbejde kommunen med lodsejer over de næste 6 år om bl.a. fortsat at sikre levesteder for Stor vandsalamander og rydde overdrev langs med kysten.

Retningslinjer for færdsel i private skove findes på naturstyrelsens hjemmeside:

www.naturstyrelsen.dk

Se Natura 2000 plan og basisanalyse for området på Miljøstyrelsens hjemmeside

Se handleplan for Kajbjerg Skov her

Sidst opdateret 28. februar 2019