Østerø Sø

Østerø Sø er udpeget som beskyttet Natura 2000 område især på baggrund af naturtyperne lagune, strandvolde, strandeng og surt overdrev.

Området er et 57 ha stort og er privatejet. Østerø Sø benyttes som yngle- fourageringsområde for ande- og vadefugle og strandsøerne i området udgør vigtige levesteder for padder. Området huser mange spændende plantearter som knyttes til de forskellige lysåbne naturtyper.

Store dele af området afgræsses i dag af islandske heste. På den måde holdes området lysåbent og planter og dyr trives. For at skabe endnu bedre betingelser for arter og naturtyper i området arbejder kommunen over de næste 6 år med bl.a. at sikre en god pleje af området ved afgræsning, bekæmpe rynket rose og andre invasive arter, samt fortsat at forbedre betingelserne for de lysåbne naturtyper og deres karakteristiske plante- og dyreliv.

Der er flere stier i området, samt et fugletårn, som kan benyttes af borgere. Området egner sig til både vandre- og løbeture eller hvis man vil kigge på planter, fugle og andre dyr. Det er flere steder i området muligt at sætte sig med familien og spise sin madpakke med udsigt over Store Bælt.

Se Natura 2000 plan og basisanalyse for området på Miljøstyrelsens hjemmeside

Se handleplan for Østerø Sø her

Sidst opdateret 18. februar 2021