Søer ved Tårup og Klintholm

Søer ved Tårup og Klintholm er udpeget Natura 2000 område beliggende delvist i Svendborg Kommune og delvist i Nyborg Kommune.

Flere af søerne i området huser arten Klokkefrø, Bombina bombina, som er beskyttet i Europa. Områderne ved Svendborg og Nyborg har et samlet areal på 36 ha og den del af området der ligger i Nyborg Kommune, er privatejet campingplads.

Det er vigtigt for Klokkefrø, at vandhullerne holdes lysåbne. Derfor arbejder Nyborg Kommune og lodsejere i området sammen om at sikre græsning omkring vandhullerne. Der udlægges løbende nye vandhuller/levesteder med overvintringssteder for arten og arealerne omkring vandhullerne hegnes og græsses af hhv. af geder og kreaturer.

Den store udfordring i området ligger i at skabe flere vandhuller/levesteder og dermed sikre udbredelsesmulighederne og dermed robustheden af bestanden af Klokkefrø i området.

Se Natura 2000 plan og basisanalyse for området på Miljøstyrelsens hjemmeside

Se handleplan for søer ved Tårup og Klintholm her

Sidst opdateret 31. oktober 2017