Naturprojekter

Mange af de projekter vi laver, udføres med naturpleje, forvaltning af naturtyper og arter for sigte, men vi arbejder også med formidling og på at forbedre friluftsmulighederne i kommunen.

Vi har løbende gang i mange små-projekter som fx anlæggelse af vandhuller til beskyttede padder, hegning af arealer til græsning/pleje af natur på både private og kommunale naturarealer, vi deltager i tværkommunale projekter som gavner naturen og friluftslivet bredt på Fyn og vi arbejder internt i kommunen på at realisere projekter som har forankring i flere forskellige afdelinger i kommunen.

Projekter 2016-2017

 • Udarbejdelse af kommunens naturpolitik.
 • Udarbejdelse af skovdriftsplan.
 • Udarbejdelse af indsatsplan for Kæmpe-bjørneklo.
 • Samarbejde med Centrovice vedr. tilbud om økotjek til landbrug
 • Skovrejsning ved Strandparken i samarbejde med skolerne.
 • Oprensning af fire vandhuller til fordel for Strandtudse v. Plantagen.
 • Tværkommunalt erhvervsudviklingsprojekt Fynsk Naturkød
 • Blå støttepunkter – udlægning af flere shelters
 • Ansættelse af naturvejleder ved Refsvindinge Natur- og Kulturcenter
 • Anlæggelse af nyt vandhul til Klokkefrø ved Tårup Strand med henblik på at forbinde to større områder med levesteder.
 • Projekter i forbindelse med Natura 2000 handleplanerne (2016-2021).
 • Udarbejdelse af handleplaner til implementering af naturpolitikken, herunder udvælgelse og planlægning af enkeltprojekter.

Projekter 2018

 • Ansættelse af Natur- og Kulturvejleder.
 • Klokkefrøkorridor ved Tårup med effektmåling.
 • Udarbejdelse af digital udgave af skovdriftsplanen.
 • Tværkommunalt erhvervsudviklingsprojekt Fynsk Naturkød.
 • Projekter i forbindelse med Natura 2000 handleplanerne (2016-2021).
 • Rydning af områder med tagrør i Natura 2000 området Østerø Sø.
 • Rydning af strandoverdrev langs med kysten ved Kajbjerg Skov.
 • Gennemførsel af projekter indenfor de 3 fokusområder i naturpolitikken.
 • Opsætning af infotavler, toiletkabine og bomme ved Jagtenborg skov.
 • Udarbejdelse af friluftsstrategi.

Ud over ovenstående projekter arbejder kommunen i 2018 på udarbejdelse af Grønt Danmarkskort, indkørsel af ny Natur- og Kulturvejleder i samarbejde med Østfyns Museer, Sundhedsafdelingen og Skole- og Kulturafdelingen. Der ud over fortsættes arbejdet med at støtte naturvejledningen fra Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.

Med vedtagelse af den ny naturpolitik 2016-2017 forventes et øget fokus på naturformidling bl.a. i samarbejde med kommunens skoler, friluftsliv og biodiversitet. Find Nyborg Kommunes naturpolitik under punktet Naturpolitik- og forvaltning i fanebladet til venstre.

Læs mere om tiltag i de internationalt beskyttede naturområder i Nyborg i menuen til venstre under Natura 2000 og handleplaner under de enkelte områder. 

Sidst opdateret 01. november 2017