Skiltning i det åbne land

Skal der opsættes midlertidige skilte, plakater mm. langs offentlige veje skal søges om tilladelse til dette.

Folketinget har bestemt, at der skal tages særligt hensyn til landskabet i Danmark, og har derfor vedtaget særlige regler for opsætning af reklameskilte i det åbne land. Reglerne betyder, at det åbne land i Danmark, i det væsentligste, er friholdt for reklamer og propagandaskilte, - en situation som klart adskiller Danmark fra en række andre lande i Europa. Det er f.eks. ikke tilladt at opsætte lysreklamer, flag, balloner, køretøjer og lignende i reklameøjemed.

Reglerne er restriktive og er beskrevet i Naturbeskyttelsesloven § 21 og bekendtgørelse nr. 817 af 20/06/2018 om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og probagandaøjemed i det åbne land. Der kan ikke dispenseres fra reglerne. Kommunen skal føre tilsyn med, at lovens bestemmelser overholdes. I det følgende er hovedtrækken i bekendtgørelsen beskrevet.

Hvad kan man

Loven giver mulighed for at opsætte mindre skilte i det åbne land. Det kan f.eks. være oplysning om salg af frugt og grøntsager, udlejning af værelser eller oplysning om erhvervsvirksomhed.

Der kan opsættes et mindre oplysningsskilt ved indkørslen til ejendommen eller der hvor privat vej munder ud i nærmeste offentlige vej. Skiltet må ikke opsættes i vejrabatten til offentlig vej.

Krav til skiltets størrelse og udseende

 Eksempel på reklameskilt Eksempel på reklameskilt

 • Skiltet skal være rektangulært og må ikke være større end 0,25 m2
 • Skiltets overkant må højest være 1,0 meter over terræn
 • Skiltet skal have en ensfarvet afdæmpet bundfarve med tekst i neutrale farver
 • Skiltet må ikke være belyst, reflekterende eller bevægeligt
 • Der må kun oplyses om virksomhedens navn, adresse, art og produktion
 • Logoet kan holdes i de farver som virksomheden normalt benytter
 • Logo må højst fylde 10 % af skiltets areal
 • Der må ikke opsættes genstande, flag eller lignende ved skiltet.

Skilte ved ejendommens bygninger

Det er tilladt, at reklamere for en virksomheds erhvervsmæssige aktivitet i direkte tilknytning til ejendommens driftsbygninger. Kravet er her, at skiltene ikke må virke dominerende i landskabet eller kunne ses over store afstande.

Skiltning i erhversområder, på idrætsanlæg mv.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 11.12.2006 kan der i områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, ud over ovennævnte skiltning, opsættes skilte uanset området ikke er udbygget og fortsat har karakter af åbent land. Skiltene skal opfylde følgende krav:

 • Skiltet må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion
 • Skiltet må ikke være større end 0,5 m2
 • Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver
 • Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt
 • Ved skiltet må der ikke i reklameøjemed anbringes produkter, genstande, flag eller lignende
 • Skilte vedr. flere virksomheder må samles i en galge.

Ejendomme til salg

På ejendomme der er til salg kan der opsættes ét skilt på max. 4 m2 med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området.

Byggearbejder

På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt med en max størrelse på 4 m2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. Skiltet må ikke være belyst, oplyst, bevægeligt, reflekterende, og der må ikke opsættes flag og andre genstande ved skiltet i reklameøjemed.

Reklamer på idrætsanlæg mm.

Byrådet kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg mv. i umiddelbar tilknytning til klubhuse, tilskuertribuner og lignende. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 meter over terræn.

På afskærmede idrætsanlæg kan Byrådet tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller i meget begrænset omfang, er synlige udenfor idrætsanlægget.

Byrådet kan meddele dispensation til opsætning af midlertidige reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer.

Golfbaner

Byrådet kan tillade, at der opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner. Tilladelsen kan meddeles til reklamer, der opsættes som en sammenhængende del af teestedsinformationstavler når følgende betingelser er opfyldte:

 • Reklameskiltet må ikke overstige 900 cm2
 • Reklameskilt og teestedsinformationsskilt skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en af de i bilag 1 til bekendtgørelsen nævnte farver eller tæt herpå
 • Der kan opsættes højst 2 reklamer pr. hul, men kun et per teestedsinformationstavle
 • Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10% af reklameskiltets areal
 • Byrådet kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponserlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikek overstiger 2100 cm2.

Byrådet kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 150 cm2 og skal udføres i messing.
Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18- hullers golfbane, dvs. højst en pr. 3 huller.

Undtagelser fra loven

Loven gælder ikke for midlertidig trafikinformation og trafikpropaganda godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed, samt for valgplakater i forbindelse med offentlige valg.

Se hele bekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202057

Servicevejvisning og midlertidig skiltning

I henhold til lov om offentlige veje kan vejmyndigheden opsætte særlige servicevejvisningsskilte til f.eks. seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Der kan også gives tilladelse til opsætning af midlertidige skilte, plakater mm. langs offentlige veje.

Ansøgning kan fremsendes på mail til teknik-miljoeafdeling@nyborg.dk, og skal indeholde:

 • Kontaktoplysninger
 • Kort beskrivelse af virksomheden og dens funktion
 • Er der nogen form for vejvisning til virksomheden i dag?
 • Hvorfor og hvordan ønskes vejvisning?
 • Åbningstider
 • Evt. bemærkninger

Ophavsret til tekst og billeder på denne side tilhører Næstved Kommune.

Sidst opdateret 08. august 2018