Sten-, jorddiger og fortidsminder

I Danmark findes der mere end 30.000 fredede fortidsminder som fx gravhøje, stendysser og ruiner fra middelalderen.

Fortidsminderne er historiske levn fra fortiden og de tilvejebringer vigtig information om vore forfædres liv og færden. Oprindeligt har der været mange flere fortidsminder, men en del af dem er forsvundet op gennem tiden, hovedsageligt grundet ændret anvendelse af landskabet. De rester der er tilbage er beskyttede jf. naturbeskyttelseslovens § 18 og museumslovens §§ 29a, e og f.

Ifølge Museumslovens §§ 29a, e og f må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten-, jorddiger og fortidsminder, dvs. de må ikke ændres eller fjernes., og der må ikke foretages jordbehandling, gødskes eller plantes inden for en afstand af 2 m fra fortidsminder. Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet indenfor 100 m fra beskyttede fortidsminder, dvs. der må fx ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.

Dispensation

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra museumslovens § 29a og e om ændring af tilstanden af sten- og jorddiger, samt fortidsminder. Dyrkningsmæssige ulemper og landbrugsinteresser vil som regel ikke være en tilstrækkelig begrundelse for en dispensation, og fjernelse af hele diger eller længere strækninger med diger vil normalt ikke kunne tillades.

Ansøgning om dispensation fra museumslovens § 29a om sten- og jorddiger

Kulturstyrelsen og kommunerne sammenarbejder om hver enkelt dige-sag. Digerne vurderes individuelt og der tages stilling til, fx ved et gennembrud af et dige, hvorvidt der kan dispenseres eller ej. I vurderingen indgår kulturhistoriske, biologiske og landskabelige interesser. Det er kommunens ansvar, at underrette Kulturstyrelsen om en eventuel overtrædelse af museumslovens § 29a. Det er enten kommunen eller kulturstyrelsen, der informerer lodsejer om mulighed for at ansøge om dispensation. Når lodsejer har indsendt en ansøgning om dispensation træffer kommunalbestyrelsen afgørelse i sagen. Klageberettigede er bl.a. grønne organisationer og Kulturstyrelsen. Hvis en sag påklages går den videre til Natur og Miljøklagenævnet. Her kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 1 år, inden der træffes endelig afgørelse. En afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke påklages til anden myndighed.

Læs tidligere afgørelser i sager om diger på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

http://nmkn.dk/

Læs mere om beskyttelse af kulturarven på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

www.slks.dk

Læs vejledningen til beskyttede sten- og jorddiger her

Læs mere om beskyttelse af fortidsminderne her

Sidst opdateret 10. marts 2021