Spildevand

For bedre at forstå verdenen indenfor spildevand skal nogle begreber beskrives lidt nærmere.

Spildevand

Ved spildevand forstås alt vand der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer (flisebelagt eller asfalterede arealer o.lign).

Husspildevand

Ved husspildevand forstås spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder, dvs. afløb fra baderum, toiletter og køkkener falder også ind under definitionerne på husspildevand.

Tag- og overfladevand

Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Regnvand for tage over befæstede arealer betragtes således også som spildevand.

Befæstede arealer

Arealer, som kan være belagt med fliser, asfalt, græsarmering o. lign. hvor regnvand helt eller delvist afledes til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Til befæstede areal hører også tagarealer. I spildevandsplanen er angivet hvor stor andel dit befæstede areal må være af din grunds areal.

Spildevandsanlæg

Ved et spildevandsanlæg forstås åbne som lukkede ledninger og andre anlæg der tjener til afledning eller behandling (rensning) af spildevand i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller nedsivning til undergrunden eller anden form for bortskaffelse.

  • Offentligt spildevandsanlæg defineres som et anlæg, hvor spildevands-forsyningsselskabet har ansvaret for anlæggets drift- og vedligeholdelse.
  • Privat spildevandsanlæg er anlæg, som ikke falder ind under et offentligt spildevandsanlæg.

Spildevandsledning

  • Fællesledning er spildevandsledning til transport af både spildevand og regnvand i en og samme ledning fra en ejendom/virksomhed frem til et renseanlæg.
  • Regnvandsledning tjener alene til bortskaffelse af tag- og overfladevand til vandløb, søer eller havet. 
  • Spildevandsledning tjener alene til bortskaffelse af husspildevand, eller andet vand der sidestilles med spildevand frem til renseanlæg.

Drænledning

Drænledning har til funktion af bortlede terrænnært grundvand fra marker eller parceller til lavere liggende vandløb.

En drænledning misforstås ofte som et spildevandsanlæg, og er er ikke et spildevandsteknisk begreb.

En drænledning er et rørlagt vandløb og sidestilles med et vandløb. Drænledninger administreres derfor efter vandløbslovens bestemmelser.

Spildevandsledninger og regnvandsledninger kan sagtens være tilsluttet drænledninger. En tilslutning hertil kræver en spildevandstilladelse fra kommunen. Frem til tilslutningspunktet på drænledningen betragtes ledningen som et spildevandsanlæg. Et privat spildevandslæg kan således godt ligge i anden mands private jord eller offentlige arealer før det er tilsluttet dræn. Et sådant forhold bør derfor altid tinglyses af lednings- og anlægsejeren.
Dræntilslutninger (markdræn) er ikke tilladt til offentlige spildevandsanlæg.

Bygningsdræn

  • Omfangsdræn er et dræn langs en bygnings yderfundamenter og har til funktion at bortlede nedsivende overfladevand. Omfangsdræn i kloak-områder kan være tilsluttet regnvandsledninger eller spildevandsledninger og kræver tilladelse fra kommunen. Er ledningerne private, kræver det endvidere tilladelse fra ledningsejeren.
  • Indskudsdræn er et bygningsdræn i områder hvor grundvandstilstrømningen er så stor, at alm. dræn ikke kan bortlede grundvandet. Anvendes typisk under kælderkonstruktioner med permanent grundvandtryk. Der gælder de samme betingelser som under omfangsdræn.

Lednings- og anlægsejer

Forstås som ejeren af et spildevandsanlæg og/eller en spildevands-, regnvandsledning.

Som udgangspunkt er det altid lednings- og anlægsejeren, der har ansvar for drift- og vedligeholdelsen af spildevandsanlægget, med mindre andet er aftalt.
Privat fællesanlæg er anlæg, hvor to eller flere grundejere benytter spildevandsanlægget til afledning og/eller behandling af spildevand fra deres ejendomme. I sådanne tilfælde skal der etableres spildevandslaug med egne vedtægter om rettigheder og pligter i forhold til drift og vedligeholdelse af anlægget. Vedtægten bør tinglyses på alle grundejernes matrikler.

Et privat fællesanlæg kan godt være tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg.

Spildevandsplan

Kommunalbestyrelsens samlede plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen.

Spildevandsforsyningsselskab

Selskab der udøver spildevandsforsyningsaktiviteter, dvs. transporterer, behandler og afleder spildevand mod brugernes betaling. Betalingsreglerne er fastsat i betalingsvedtægten. Spildevandsforsyningen er adskilt kommunen i sit eget selskab, og har mere karakter af drift af spildevandstransport og –behandling, mens kommunens rolle er myndighedsudøvelse, som f.eks. godkendelser, tilladelser, dispensationer, tilsyn og spildevandsplanlægning.

Betalingsvedtægt

Regler fastsat af spildevandsforsyningsselskab og godkendt af kommunalbestyrelsen om brugernes betaling for drift og vedligeholdelse af et offentlig spildevandsanlæg (tilslutningsbidrag, vejafledningsafgift mv.).

Der henvises til Nyborg Forsyning og Service’s betalingsvedtægt

 

Sidst opdateret 28. februar 2019