Kloaksepareringer

Kloaksepareringer består i, at regnvandsledning og spildevandsledning adskilles i to separate og uafhængige ledninger på en ejendom.

Formålet med kloaksepareringer er

  • At reducere spildevandsforsyningens udledninger af overskydende regn og spildevand til vandløb, søer eller havet. Det vil være en miljømæssig gevinst, at reducere udledninger med fortyndet spildevand til vandløbene.
  • At optimere driften på de offentlige renseanlæg, idet for meget vand i spildevandsledningerne giver en uøkonomisk drift med højt energiforbrug og CO2 udledninger, og fører til høje vandafledningstakster.
  • At reducere risikoen for oversvømmelse af kældre, som følge af for meget regnvand i spildevandsledningerne.

Beslutning om kloakseparering af et bolig- eller erhvervsområde besluttes i spildevandsplanen, og gennemføres ved at kommunen meddeler påbud om kloakseparering til grundejeren/virksomheden, efter at spildevandsforsyningen har forsynet ejendommen med et regnvandstik og spildevandsstik.

Dispensationer

Ved dispensation forstås friholdelse af en grundejer fra kommunens beslutning om kloakseparering af ejendommen i et kloakområde..

Dispensationer fra kloaksepareringer meddeles som udgangspunkt ikke. Teknik- og miljøudvalget har besluttet, at der efter en konkret vurdering og i helt særlige tilfælde kan meddeles dispensation til borgere, hvor borgeren lægeligt kan erklæres alvorlig syg. Kan borgeren fremlægge lægeerklæring, at man er alvorlig syg, kan der meddeles dispensation.

Proportionalitetsbegrebet, forveksles ofte med dispensation, men betyder i hvilken grad indgrebet (miljøforbedringen/kloaksepareringen) står mål med den økonomiske omkostning, der er forbundet hermed.

Er en kloakseparering ekstrem dyr, i forhold til hvad man normalt kan forvente, kan kommunen meddele fritagelse for hele eller dele af kloakseparering. I følgende tilfælde kan der søges om fritagelse, helt eller delvist

  • Mindre kælderskakte og lyskasser på 1-2 m2, hvor omlægning af afvandingen fra disse vil føre til uforholdsmæssige høje omkostninger.
  • Ejendomme med fladt tag og indvendig vandafledning, hvor omlægning af afvandingen vil føre til, at m2-prisen overstiger 500,- kr./m2 excl. moms. Beregningen foretages ud fra det afvandede areal.
  • Regnvandsafledning fra bagfacade, hvor en faskine-løsning er undersøgt, og ikke er teknisk mulig, og hvor omlægning af afvandingen vil føre til at m2-prisen overstiger 500,- kr./m2 excl. moms. Der regnes ud fra det afvandede areal.
  • Særligt kompliceret byggeri, hvor omlægning af afvandingen vil føre til at m2-prisen overstiger 500,- kr./m2. Beregningen foretages ud fra det afvandede areal.

Dokumentation skal fremlægges ved et konkret tilbud fra en autoriseret kloakmester, for at kunne blive godkendt. 

Håndtering af regnvand

Håndtering af regnvand på egen grund kan ske på flere måder.

  1. I fælleskloakerede område ledes regnvand sammen med spildevand til offentligt renseanlæg. Udfordringen med klimaforandringerne er i disse områder for meget regnvand i fællesledningen, hvor oversvømmede kældre,

Sidst opdateret 07. februar 2017