Dimensionering af faskiner

Der er en række faktorer, som har indflydelse på dimensionering af faskinen. Når Nyborg Kommune modtager en ansøgning om en faskine, udfører vi en vejledende beregning for at sikre, at den ansøgte faskine har den fornødne volumen.

Til beregningen anvendes Excel-arkene, som findes på hjemmesiden LAR i Danmark:

Dimensionering af LAR-anlæg

For at sikre ensartet sagsbehandling har Nyborg Kommune følgende retningslinjer:

  • Værdien for ”Årsmiddelnedbør” sættes til 700 mm. Bruges det udvidede Excel-ark, vælges ”Nyborg” under kommunefanen.
  • Sikkerhedsfaktoren sættes til 1,1.
  • Med eller uden overløb? Gentagelsesperioden (Hvor tit faskinen statistisk set løber over) sættes til T=1, hvis faskinen etableres med overløb. For faskiner uden overløb sættes T=5, når afstandskrav kun lige er overholdt. Alternativt sættes T=2, ved ejendomme med stor afstand til naboer eller skel.
  • Udsivning i faskinens bund? Hvis det udvidede Excel-ark anvendes, sættes ”udsivning i faskinens bund” = 0, da bunden er det første sted, at faskinen pakker til.
  • Infiltrationstest: Nyborg Kommune anbefaler altid, at der udføres en infiltrationstest på faskinens ønskede placering for at kende nedsivningsevnen. Nedsivningsevnen kan variere meget på en matrikel. En infiltrationstest er med til at sikre et volumen, der er dimensioneret korrekt. Er der ikke udført infiltrationstest anvender Nyborg Kommune en sikkerhedsfaktor til vores vejledende beregning af faskinens volumen.

I ansøgninger, hvor der ikke er udført nedsivningstest, og dimensioneringen af faskinen således udelukkende foregår på et teoretisk grundlag, vil vi i tilladelsen altid opfordre ansøger til at udføre en infiltrationstest i udgravningen til faskinen, så den korrekte dimensionering kan opnås.

På nedenstående link findes ”Bilag 1 – Simpel nedsivningstest i private haver. Rørcenteret, maj 2012”, som beskriver hvordan infiltrationstesten udføres:

Rørcenteranvisning 016: Simpel nedsivningstest i private haver

Nyborg Kommune opfordrer til, at man overvejer, hvor vandet vil løbe hen hvis faskinen bliver fuld og løber over, da regnvandet skal holdes på egen grund.

Det er grundejers ansvar, at faskinen er dimensioneret korrekt, afstandskravene er overholdt og at der ikke opstår gener for grundejer selv eller omkringliggende naboer.

På hjemmesiden geofyn.dk kan man som grundejer få et godt overblik over hvordan højdekurverne er på ens ejendom, og hvor det dermed kan være en god ide at placere en faskine eller anden type LAR-løsning.

Kort på GeoFyn

 

Sidst opdateret 13. december 2019