Vandløb

I Nyborg Kommune er der ca. 170 km offentlige vandløb. Herudover kommer et større antal private vandløb, grøfter og dræn. Vandløbene er alle omfattet af Vandløbsloven.

Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af navnlig overfladevand, spildevand og drænvand, samt at sikre at gennemførelse af vedligeholdelse m.m. sker under hensyntagen til miljømålsætningen.

Vandløb er opdelt i 2 klasser: Offentlige vandløb og private vandløb. Lodsejerne har samme rettigheder i begge vandløbsklasser.

Vandløbslovens regler gælder offentlige vandløb, private vandløb (undtaget er dog vandløb hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse kun har interesse for en enkelt lodsejer), grøfter, kanaler, rørledninger og dræn. desuden finder loven også anvendelse på søer, damme og lignende indvande.

Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed for alle offentlige og private vandløb i Nyborg Kommune. Afgørelser træffes af udvalget for Miljø og Teknik, mens det daglige administrative arbejde udføres i Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljø.

Vandløbsmyndighedens arbejde omfatter:

  • Tilsyn med vandløbene
  • Behandling af sager efter Vandløbsloven
  • Revision af vandløbsregulativer
  • Vandløbsvedligeholdelse
  • Vandløbsrestaurering

Vandløbsrelaterede spørgsmål kan rettes til en af Teknik og Miljøafdelingens vandløbsmedarbejdere Annika L. Dalskov tlf. 6333 7155 eller Lars-Ole Christensen, tlf. 6333 7156.

Sidst opdateret 01. november 2017