Agenda 21

Sundhed og bæredygtighed er centrale emner, som der vil blive arbejdet med fremover.

For at få størst mulig effekt og gennemslagskraft vil bæredygtighed indgå som et emne på tværs af alle sektorer og i sammenhæng med kommunens øvrige serviceområder og politikker. 

Kommunen skal ifølge planloven udarbejde en såkaldt Agenda 21-strategi, der indeholder en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Kommunen har valgt at lade Agenda 21-strategien være en integreret del af kommuneplanstrategien.

Du kan se hele strategien her:

En samlet strategi sikrer dels helhed og bedre koordination på tværs af sektorer og helhed til de sundhedsmæssige, miljømæssige, sociale, kulturelle og økonomiske værdier.

Eksempler på sundhed og bæredygtighed på tværs af fokusområder:

Bosætning
Gang- og cykelstisystemer, mange nærliggende friarealer og pladser, der er indrettet og lægger op til øget aktivitet og motion. Sunde boliger.

Erhverv, beskæftigelse og uddannelse
Sundhed og bæredygtighed på arbejdspladserne, sund kost, sund fysisk- psykisk arbejdsmiljø, grønne indkøb, energibesparelser i undervisningen og i beskæftigelsesinitiativer.

Kultur og fritid
Sunde fødevarer og forhold i kultur- og fritidstilbudene. Nedsat energiforbrug i kommunens haller. Flere tilbud til foreningsløse. 

Sundhed

Det er naturligt at koble sundhed og bæredygtighed sammen, idet begge emner er tværfaglige. Sundhed og sundhedsfremme indgår ligeledes i det brede bæredygtighedsbegreb, som omhandler natur- og miljøaspekter, økonomisk bæredygtighed samt sociale- og kulturelle aspekter.

Bæredygtighed

Udviklingen i Nyborg Kommune skal være bæredygtig i bredeste forstand. I Kommunen er der gennem flere år arbejdet med at mindske miljøbelastningen.

Der er arbejdet med at reducere energiforbruget i kommunens institutioner og bygninger, og der er fokuseret på miljøhensyn ved kommunale indkøb.

Grønt råd:

For at styrke og samle interesserne om naturen og miljøet, har Nyborg Kommune oprettet et grønt råd. Det Grønne Råd er kommunens samarbejdspartner og rådgiver i forbindelse med forvaltningen af kommunens natur- og friluftsområder.

Lokal Aktionsgruppe – LAG Nyborg:

I Nyborg Kommune støtter en lokal aktionsgruppe - LAG Nyborg, projekter der kan give udvikling i landområderne og skabe lokale arbejdspladser.LAG Nyborg har bl.a. støttet lokale initiativer som fx stiprojekter, forsamlingshuse, restaureringsarbejder.

Bæredygtighed i boligområder:

Kommunen arbejder for at kommende boligområder bliver planlagt på et bæredygtigt grundlag. Derfor er der vedtaget et regelsæt der indebærer at kommende lokalplaner for nye boligområder, udbygges ud fra bæredygtige principper, såvel økonomisk som miljømæssigt, både ved planlægningen, opførelsen og driften af byggeriet.

Landsbyråd:

I Nyborg Kommune har de enkelte landsbyer et landsbyråd. Landsbyrådet er en vigtig sparringspartner for kommunen, for at fastholde det gode liv og igangsætter lokale initiativer og tiltag som fremmer trivsel, bedre miljø og trivsel.

Infoboks med tekst om de fem indsatsområder inden for Lokal Agenda 21

Sidst opdateret 12. februar 2021