Vådområder

Her finder du generel information om etablering af vådområder.

Danmark og de øvrige EU-lande vedtog i 2000 et overordnet mål om, at vandløbene, søerne, fjorde og den kystnære del af havet skal have opnået en god miljøtilstand i 2015. Det helt centrale instrument til at nå disse miljømål i Danmark er statens Vandplaner for 2010-2015, der med nogen forsinkelse blev offentliggjort i december 2011.

I vandplanerne er der beskrevet en række forskellige indsatser, der skal sikre, at de overordnede miljømål kan opfyldes. En af disse indsatser er genskabelse af vådområder, der er en betegnelse for lavbundsarealer, hvor naturen er påvirket af højt grundvandsspejl og gennemstrømmende overfladevand.

Vådområder virker som et filter, der renser det gennemstrømmende vand for bl.a. kvælstof. På den måde reduceres udvaskningen af kvælstof til sårbare fjorde, kyster og søer, hvor store mængder af dette næringsstof ellers er medvirkende til at skabe iltsvind og skade vandmiljø, dyr og planter.

Vådområder kan etableres ved at lukke dræn og grøfter, så dræn- og grundvand fra arealer ovenfor frit kan sive langsomt gennem jorden. Vådområder kan også etableres ved at sløjfe pumper, så vandløb i området får lov til at løbe over deres bredder – dette vil især ske om vinteren.

Se mere i folderen Nye vådområder på Fyn 

Forud for vandplanernes vedtagelse, vedtog Folketinget i juni 2009 Grøn Vækst aftalen, der bl.a. indebar, at indsatsen på vådområdet skulle sættes i gang med det samme.

Det er kommunerne, der har fået til opgave at udpege egnede arealer til de nye vådområder og stå for den praktiske udførelse. Staten står for den økonomiske del af opgaven. Der kan ses mere om vådområder og deres etablering i hele landet på Naturstyrelsens hjemmeside Vandprojekter.dk.

Besøg hjemmesiden her

Vådområdeindsatsen i Nyborg Kommune

Ifølge vandplanerne skal der i oplandet til Holckenhavn og Nyborg Fjord etableres vådområder, der samlet skal reducere kvælstoftilførselen med 6,4 ton, hvilket svarer til, at der skal etableres nye vådområder på knap 60 ha.

Ørbæk å og Vindinge å/Ladegårds å udmunder i Holckenhavn og Nyborg Fjord, og det er derfor inden for oplandet til disse to vandløbssystemer de nye vådområdearealer skal findes.

I Nyborg Kommune er vi nu (januar 2012) kommet til, at undersøge mulighederne for at realisere vådområdeprojektet Hjulby Mose ved Vindinge Å.

Du kan læse nærmere om det aktuelle vådområdeprojekt i Nyborg Kommune her

Sidst opdateret 07. marts 2021