Vådområdet Åmosen v/Hindemae Enge

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere om Den europæiske Landbrugsfond her

Der er gennemført forundersøgelse på vådområdeprojektet ved Åmosen.

Den tekniske forundersøgelse kan læses her

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres Åmosen og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Åmosen løber til Vindinge Å og videre ud i Holckenhavn Fjord/Nyborg Fjord som er sårbare kystområder.

Vådområdeprojektet er på ca. 8 ha. Projektet vil kunne etableres ved at omdanne dyrkede arealer til våde og fugtige enge.

Vådområdet kan etableres ved at stoppe pumpning og afskære dræn. Drænvandet vil løbe frit ud på engarealerne. 

Kort over vådområdet Åmosen ved Hindemae Enge

Sidst opdateret 18. februar 2021