Vådområdet ved Aunslev/Hjulby

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere om Den europæiske Landbrugsfond her

Vådområdeprojektet ved Aunslev/Hjulby har modtaget midler til forundersøgelse. Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres dræn og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande.

Vådområdeprojektet er på 80 ha. Vådområdet ligger i oplandet til Holckenhavn Fjord i hovedvandopland 1.14 Storebælt.

Projektet vil kunne etableres ved at omdanne dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge.

Vådområdet kan etableres ved at omlægge og afskære dræn.

Oversigtskort over vådområde ved Aunslev - Hjulby

Sidst opdateret 19. juni 2019