Vådområdet ved Biskoptorp/Maeholm

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere om Den europæiske Landbrugsfond her

Vådområdeprojektet ved Biskoptorp_Maeholm har modtaget midler til forundersøgelse. Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres dræn og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande.

Vådområdeprojektet er på 35 ha fordelt på tre delområder. Vådområdet ligger i oplandet til Holckenhavn Fjord i hovedvandopland 1.14 Storebælt.

Projektet vil kunne etableres ved at omdanne dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge.

Vådområdet kan etableres ved at omlægge og afskære dræn.

Oversigtskort over vådområde ved Biskop Torp Maeholm 

Den røde markering med delområde I, II og III angiver det ca. 35 ha store område for mulig kvælstofvådområde ved Biskoptorp/Maeholm

Sidst opdateret 19. juni 2019